บทความ >> การปฏิรูประบบราชการ
องค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบอำนาจรัฐ

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
           องค์ กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบขององค์กรอิสระ มีภารกิจเพื่อการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างหลากหลายครบทุกมิติ และรับรองคุ้มครองให้สิทธิของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของภาครัฐ ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ การปฏิรูประบบราชการ เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงและศึกษากันมานาน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาของกระแสโลกไปสู่แนวความคิดโลกาภิวัฒน์ ทำให้ระบบราชการเดิมๆ ของไทยขาดความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประชาชาติไทยในสังคมโลกนั้นไม่สัมฤทธิผล เท่าที่ควร   
                เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการ มีด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้
        
                ๑.เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำบริการที่ดีมีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชน
    
                ๒.เพื่อให้ภาครัฐมีระบบการทำงานและเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล
 
                ๓.เพื่อให้ภาครัฐมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
            
                ๔.เพื่อ ให้ภาครัฐเป็นระบบที่เกื้อกูลและไวต่อปัญหา และความต้องการของประชาชน ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ ประชากรโลก รวมทั้งสร้างเสริมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
   
                ๕.เพื่อให้ภาครัฐเป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน