บทความ >> การปฏิรูประบบราชการ
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
อาจารย์บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวไว้ในบทความของสถาบันพระปกเกล้า ถึงแนวความคิดการปฏิรูประบบราชการซึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายคือแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) บางครั้งเรียกแนวความคิดนี้ว่า แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อาจารย์บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะอธิบายถึงแนวความ คิดนี้ว่าได้รับการผลักดันจากธนาคารโลก ในการมุ่งเน้นให้ระบบการบริหารงานของราชการได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจาก ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนยังผลให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งสาระสำคัญของแนวความคิดนี้ประกอบด้วย
1. 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2. 
ความโปร่งใส ในกระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
3. การกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการบริหารงาน  ทุกระดับ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติของภาครัฐ
4. 
การให้อำนาจแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับผิดชอบตนเอง มีอำนาจในการจัดการ ทรัพยากรท้องถิ่น และอำนาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได้
5. 
การมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน การ มีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานภายในองค์การและระหว่างองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และเกิดลักษณะการทำงานสื่อสารสองทาง คือ มีทั้งลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน และการนำเสนอจากระดับล่างไปสู่ระดับบน ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานได้
6. 
หลักนิติธรรม การบริหารโดยยึดหลักที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมและองค์กรได้
7. การ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ข้าราชการจะต้องมีทัศนคติว่าผู้มาขอรับบริการเปรียบเสมือนลูกค้า ต้องยึดประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการมากกว่าที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของ ผู้บังคับบัญชา
8. หลักจริยธรรม องค์กร ที่บุคลากรทุกระดับในองค์การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก.../