บทความ >> เทคโนโลยี
โปรแกรมเครื่องเล่นเสียง

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 

โปรแกรมเครื่องเล่นเสียง (Audio Player Software)
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเมื่อทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Xp เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีโปรแกรมใช้งานพื้นฐานต่าง ๆ ติดตั้งให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมดูาพ ตบแต่งาพ (Paint) เครื่องคิดเลขโปรแกรมเล่นแกมส์ โปรแกรมสื่อสารอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเกี่ยวกับเล่นเสียงและวิดีโอ คือ Windows Media Player ส่วนโปรแกรมอื่น ๆ ก็จะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมายให้ เช่น โปรแกรมใช้งานสํานักงาน(Microsoft Office) โปรแกรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละบุคคล และรู้จักกันดีสําหรับโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ Winamp ความสามารถของโปรแกรมเล่นเสียงในคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้งานใกล้เคียงกัน แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลที่จะเล่น Software ตัวใด โปรแกรมเครื่องเล่นเสียงจะเล่นแผ่นซีดีเพลง(CD-DA) และ Files ข้อมูลเสียงที่มีนามสกุล .wav, mp3, wma หรือ fileเสียงอื่น ๆ ตามความสามารถของแต่ละโปรแกรม
นอกจากเล่นเกี่ยวกับเสียงได้แล้วยังสามารถและเล่นวิดีโอได้ด้วย การเล่นเสียงโดยใช้แผ่นซีดีและใช้ข้อมูลใน Hard disk ยังมีความสามารถในการเล่นเพลงที่มาจากอินเตอรเน็ต โดยเรียกเปิด File เสียงจาก URL (Uniform resource locator)ตาม Website ที่ให้บริการ Download เพลง สามารถเปิดฟังรายการวิทยุ on line ทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย ในการเล่นเพลงสามารถจัดทํารายการเพลง (Playlist) มีระบบฐานเก็บข้อมูลเพลงหรือเรียกว่าห้องสมุดเพลง (Media library) มีระบบการค้นหาเพลง (Search) ทําให้สามารถค้นหาเพลงที่มีอยู่ใน Hard disk เลือกมาเล่นฟังเพลงได้ตามความต้องการ

articles: audioplay1.jpg
articles: audioplay2.jpg
การเรียกใช้งานโปรแกรมเครื่องเล่นเสียง
โดยปกติในการติดตั้งโปรแกรมใช้งานผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมจะนําโปรแกรมที่ใช้ งานอยู่ประจํามาติดตั้งไว้ที่หน้าจอหน้าแรก (Desk top) ของการทํางานเริ่มเข้าระบบ Windows โดยทําปุ่มไว้ (Icon) หากยังไม่ได้ทําให้เริ่มทําโดยคลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือกคลิก All Programs เลือก Windows Media Player คลิกขวาจะปรากฏเมนูให้เลือก ให้เลือก Send To แล้วเลือกคลิก Desk top (Create shortcut) หลังจากนั้นก็จะมีปุ่มปรากฏที่หน้าจอแรก (Desk top) ส่วนโปรแกรม Winamp โดยปกติเมื่อติดตั้ง โปรแกรมครั้งแรกก็จะทําการติดตั้งปุ่มเรียกใช้โปรแกรมที่หน้าจอแรก (Desk top) แล้ว การเรียกใช้งานโปรแกรม ให้คลิก 2 ครั้งที่ ปุ่ม (Icon) โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานการเลือกเพลงและการเล่นเพลง โปรแกรม Windows Media Player ในการเลือกเพลงค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควร โดยการคลิกที่เมนู Fileเลือก Open ในช่อง Look in ให้เลือก Drive และ Folder ที่เก็บข้อมูลเพลงแล้วเลือกเพลงที่ต้องการ เลือกที่ละเพลง หรือเลือกทั้งหมดโดยใช้แป้นพิมพ์ Shift +คลิกเมาส์ แล้ว Openเพลงก็จะเริ่มเล่นอย่างอัตโนมัติ
articles: audioplay3.jpg
articles: audioplay4.jpg
ส่วนโปรแกรมและเสียง Winamp จะค่อนข้างสะดวก โดยการเลือกเปิดข้อมูลเพลงที่เมนู File จะปรากฏให้เลือก Open file.. ในกรณีต้องการเปิดที่ละเพลง แต่ถ้าต้องการเปิเป็นกลุ่มเพลงที่ละหลายเพลงให้เลือก Open folder... หรือต้องการเปิดจากอินเตอร์เน็ตให้เลือก Open URL... ซึ่งหากบางคนต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut) ก็สามารถใช้แป้นพิมพ์สั่งการได้ Open file = L, Open folder =Shift+L, Open URL=Ctrl+L หรือบางคนต้องการใช้ปุ่มกด (Icon) = Open file หรือใช้ปุ่ม = เมนูให้เลือกเปิด Open file , Open folder, Open URL ให้คลิกเลือกเพลงที่ต้องการแล้ว คลิก Open โปรแกรม Winamp ก็จะเล่นเพลงอัตโนมัติ
articles: audioplay5.jpg
การควบคุมการเล่นเพลงและระดับความดังของเสียงเพลง
การควบคุมการเล่นเพลงใช้ปุ่มควบคุมมาตรฐานซึ่งรูปร่างปุ่มเหมือนเครื่องเล่น เทปเสียงทั่วไป คือมีปุ่มเล่น ปุ่มหยุดปุ่มเดินหน้า ปุ่มถอยหลัง ปุ่มปิดเสียง และตัวปรับระดับความดังเสียงแต่การปรับระดับความดังของเสียงตัวสําคัญอีก ปุ่ม คือปุ่มปรับเสียงที่อยู่ที่มุมล่างขวาของ Windows หรือที่เรียกว่า Taskbar มุมล่างขวาจะมีรูปร่างปุ่มเหมือนลําโพงคลิกหนึ่งครั้งจะมีรูป Volume สามารถใช้เมาส์คลิกซ้ายแล้วลากปรับระดับความดังของเสียงได้ตามความต้องการ ส่วนกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ Mute หากคลิกเมาส์ในกล่องจะทําให้เสียงเงียบ(หรือกดแป้นพิมพ์ M) ในกรณีที่คลิกเมาส์สองครั้งก็จะปรากฏ Master Volume ก็จะสามารถปรับระดับความดังของเสียงได้จากอุปกรณ์ที่นําใช่เล่นเสียง เช่น ซีดีเพลงสัญญาณเสียงจากายนอก ไมโครโฟนหรือจากข้อมูลเพลงรูป .wav, .mp3 Mute all จะปิดเสียงทั้งหมด ส่วนตัวอื่น ๆ จะปิดเสียงเฉพาะอุปกรณ์
articles: audioplay7.jpg

ความสามารถของเครื่องเล่นเสียง
โปรแกรมเครื่องเล่นเสียงส่วนมากจะประกอบไปด้วย ส่วนสําคัญใหญ่ ๆ คือ
1. ส่วนควบคุมหลัก (Main Window) ชุดควบคุมทั้งหมดอยู่ที่เมนู File ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเปิดข้อมูลเพลงเปิดรายการเพลง และเปิดฐานข้อมูลเพลง Play เป็นคําสั่งควบคุมการเล่นเพลงทั้งหมดรวมทั้งการใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการเล่น เพลง Options เป็นตัวปรับเปลี่ยนหน้าตา Main Window ส่วน View จะเป็นตัวเปิดส่วนควบคุมต่าง ๆขอโปรแกรมเสียงและตัวสุดท้าย ท้ายจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรแกรม และเป็นตัวให้คําแนะนําช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาในการใช้งาน ส่วนปุ่มต่าง ๆ ก็จะมีปุ่มเล่นซ้ำ ปุ่มเล่นเพลงโดยไม่เรียงลําดับ (Shuffle) ปุ่มเปิดปิดรายการเพลง ปุ่มเปิดปิดฐานข้อมูลเพลง (MediaLibrary) และปุ่มควบคุมเสียงทุ่มแหลม (Equalizer)
2. ส่วนควบคุมรายการเพลง (Playlist) เป็นตัวกําหนดบันทึกรายการลําดับเพลงที่จะเล่น โดยมีความสามารถจัดเรียงลําดับเพลงและบันทึกรายการเก็บไว้สามารถเรียนมาใช้ ได้อีก(save playlist) การแสดงรายการเพลง จะบอกซื่อเพลง เวลา ส่วนล่างของ Playlist จะบอกเวลารวมด้วย เพลงแต่ละเพลงสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพลได้ด้วย โดยคลิกขวาเลือก view file info..

articles: audioplay8.jpg
articles: audioplay9.jpgarticles: audioplay10.jpg

3. ส่วนฐานข้อมูลเพลง (Media Library) หรือเรียกว่าห้องสมุดเพลง เนื่องจากเพลงที่เก็บไว้ใน Hard disk ของคอมพิวเตอร์ หากมีจํานวนมากการค้นหาเพลงมาเล่นแต่ละเพลงจะหายากมากหากไม่มีตัว โปรแกรมค้นหา (Search) ช่วยเหลือค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อเพลงที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter เพลงที่ค้นหาก็จะปรากฏให้เล่น

articles: audioplay11.jpg
articles: audioplay12.jpg
จากคุณสมบัติของเครื่องเล่นเสียง Windows Media Player และ Winamp จะพบว่ามีลักษณะการใช้งานเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาและอุปกรณ์ควบคุมอาจต่าง กันออกไป ความสามารถที่ใช้งานเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอทั้งสองโปรแกรม ก็ไม่ต่างกันมาก ส่วนความสามารถพิเศษของเครื่องเล่นเสียง คือ ในส่วนที่สามารถบันทึกเสียงจาก แผ่นซีดีเพลงได้ (CD-DA) บันทึกเสียงจากสายสัญญาณเสียงายนอก และบันทึกเสียงจากไมโครโฟน จะมีอยู่เฉพาะแต่ละโปรแกรม และบางโปรแกรมสามารถทําแผ่นซีดีเพลง และซีดีข้อมูล Mp3 ได้ด้วย
บทสรุป
ความสามารถในการเล่นเพลงของโปรแกรมเครื่องเล่นเสียง ทําให้สามารถจัดรายการลําดับเพลงได้และการค้นหาเพลงทําได้สะดวก การปรับแต่งคุณาพเสียงเพลง เสียงทุ้มเสียงแหลม ทําให้เพลงน่าฟังขึ้นซึ่งบางโปรแกรมก็มีการปรับเทคนิคพิเศษทําให้เสียงมีคุ สมบัติต่างไปจากต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยนิยม แต่การใช้งานโปรแกรมเครื่องเล่นเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ใช้งานจะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี จึงจะประสพความสําเร็จ และการเรียนรู้จากผู้รู้จะทําให้เรียนรู้ได้เร็ว ดังนั้น หากผู้ใดที่ยังไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเล่นเพลง สามารถติดต่อสอบถามผู้เขียนได้และยินดีที่จะแนะนําพร้อมสาธิตให้ชม สถานที่ติดต่อได้สะดวกก็ที่สํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์
ข้อคิด
บทบาทของหัวหน้า เป็นผู้นํา เป็นผู้จัดการ เป็นครู เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ประสาน เป็นผู้แก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง เป็นผู้รับผิดชอบ บทบาทของลูกน้อง เป็นผู้ช่วย เป็นผู้ทํางาน เป็นผู้ร่วมงาน เป็นผู้รู้งาน เป็นผู้ไว้วางใจได้ เป็นผู้รับผิดชอบ (จากหนังสือ "ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง" โดย ประวีณ ณ นคร หนังสือ ก.พ. พิมพ์จําหน่าย)
............................................................


วีระศักดิ์ เชิงเชาว์
ส่วน เทคโนโลยี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย