บทความ >> เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตอนที่ 2

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
WiMAX มีอะไรใหม่ๆ ที่โดนใจบ้าง
articles: internet5.jpg
เรื่องของความเร็ว สําหรับ WiMAX นั้น ได้ให้อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูลมากถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) โดยใช้กลไกการเปลี่ยนคลื่นสัญญาณที่ให้ประสิทธิาพสูง สามารถส่งสัญญาณออกไปได้ในระยะทางไกลมากถึง 30 ไมล์ หรือ 48 กิโลเมตร ายใต้คลื่นความถี่ระดับสูงที่มีประสิทธิาพในการทํางานสูงทั้งก็ยังไม่มี ปัญหาเรื่องของสัญญาณสะท้อนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว สถานีฐาน(Base Station) ยังสามารถพิจารณาความเหมาะสมในระหว่างความเร็ว และระยะทางได้อีก ตัวอย่างเช่น ถ้าหากการใช้เทคนิคในแบบ 64 QAM (Quadarature Amplitude Modulation) ไม่สามารถรองรับการสื่อสารทีมีประสิทธิาพได้ การเปลี่ยนไปใช้ 16 QAM หรือ QPSK (Quadarature Phase Shift Key) ซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะทางการในการสื่อสารให้มากขึ้นได้
การบริการที่ครอบคลุม นอกจาก WiMAX จะใช้เทคนิคของการแปลงสัญญาณที่ให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูง และเปี่ยมประสิทธิาพแล้ว มาตรฐาน IEEE 802.16a ก็ยังสามารถรองรับการทํางานร่วมกับเทคโนโลยีซึ่งขยายพื้นที่การให้บริการให้ กว้างขวางมากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน (Mesh Topology) และเทคนิคการใช้งานกับเสาอากาศแบบอัจฉริยะ (Smart Antenna) ที่ช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มอัตราความเร็วของการรับส่งสัญญาณที่ให้สมรรถนะ ในการทํางานน่าเชื่อถือสูงความสามารถในการขยายระบบ: WiMAX นั้นมีความสามารถในเรื่องการรองรับการใช้งานแบนด์วิดท์,ช่องสัญญาณ สําหรับการสื่อสารได้ด้วยความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้งเซลล์ในย่านความถี่ที่ต้องจ่ายค่า ลิขสิทธิ์ หรือ ย่านความถี่ที่ได้รับการยกเว้นค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก อาทิเช่น ถ้าโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการนั้นได้รับคลื่นความที่ 20 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ก็สามารถที่จะทําการแบ่งคลื่นความถี่นี้ออกเป็น 2 ส่วนโดยแต่ละส่วนนั้นอยู่ที่ 10 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) หรือจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆ ละ 5 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ก็ได้ ทําให้โอเปอเรเตอร์สามารถบริหารจัดการแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิาพ ทั้งยังเพิ่มเติมผู้ใช้งานในแต่ละส่วนได้อีกด้วย
การจัดลําดับความสําคัญของงานบริการ (QoS - Quality of Service) สําหรับระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน WiMAX นี้ มีคุณสมบัติด้าน QoS (Quality of Service) ที่รองรับการทํางานของบริการสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอ ซึ่งต้องการระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถทํางานด้วยความล่าช้าได้ บริการเสียงของ WiMAX นี้ อาจจะอยู่ในรูปของบริการ Time Division Multiplexed (TDM) หรือบริการในรูปแบบ Voice over IP (VoIP) ก็ได้ โดยโอเปอเรเตอร์สามารถกําหนดระดับความสําคัญของการใช้งานให้เหมาะสมกับรูป แบบการใช้งานต่างๆอาทิ สําหรับบริการให้องค์กรธุรกิจ, ผู้ใช้งานตามบ้านเรือน เป็นต้น ระบบรักษาความปลอดัย นับเป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยคุณสมบัติของการรักษความลับของข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน WiMAX ที่จะช่วยให้การสื่อสารมีความปลอดัยมากยิ่งขึ้นแถมยังมีระบบตรวจสอบสิทธิการ ใช้งานและมีระบบการเข้ารหัสข้อมูลในตัวด้วย
สําหรับอุปกรณ์ที่ ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาตรฐาน WiMAX นั้น มีองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําอย่าง Nokia, Intel, Proxim, Fujitsu, Alvarion ฯลฯ ที่มีชื่อเรียกกันว่า WiMAX Forum ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาและกําหนดมาตรฐานกลางของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็ว สูงมาตรฐาน IEEE 802.16 รวมถึงการทําหน้าที่ทดสอบและออกใบรับรองให้แก้อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานไร้สาย ระบบใหม่ ทั้งนี้มาตรฐาน IEEE 802.16 จะถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า WiMAX เช่นเดียวกับที่มาตรฐาน IEEE 802.11 เคยได้รับการรู้จักในชื่อ Wi-Fi มาแล้ว
บทสรุป
แม้ ว่าในขณะนี้ WiMAX จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ WiMAX ก็ถือว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีอนาคตสดใส เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี และหากมองถึงประโยช์ในการขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงพื้นที่ที่อยู่ ห่างไกลแล้ว ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานทุกคนที่จะมีโอกาสได้ใช้เครือข่ายสื่อ สารความเร็วสูงอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการช่วยสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับเหล่าโอเปอเรเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี WiMAX อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับที่ Wi-Fi ประสบความสําเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่จะต้องนําพิจารณาคือ การจัดสรรการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ในย่านต่างๆที่กําลังพัฒนาให้กับอุปกรณ์ Wi-FiและWiMAX ที่หลายประเทศเริ่มใช้บ้างแล้ว ทั้งนี้ ทาง กทช. กําลังร่างแผนความถี่วิทยุโดยนําตารางความถี่วิทยุแห่งข้อบังคับวิทยุจากสหา พโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่จะนํามาใช้กักิจการWi-F และ WiMAX พอสรุปได้ เป็น 3 ย่านความถี่วิทยุ ที่ เรียกว่า" Broadband Wireless Access (BWA) " ดังนี้
1) ย่านความถี่วิทยุ 2500 - 2690 MHz
2) ย่านความถี่วิทยุ 3400 - 3700 MHz
3) ย่านความถี่วิทยุ 5725 - 5850 MHz

ในประเทศไทย มีการจัดสรรไปใช้ ในกิจการต่างๆ บางคลื่นความถี่วิทยุ ดังเช่น MMDS(TV broadcasting) , AeCES( Cellular Satellite Phone) ,FSS( Fixed Satellite Service)..เป็นต้น
สถานะาพของ WiMax ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า กทช. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทําการ ทดลอง WiMAX ในย่านความถี่ 2.3 และ 2.5 GHz รายละเอียดดูจากเว็บไซต์ ของ กทช. http://www.ntc.or.th/
articles: internet6.gif
articles: internet6.1.gif
ส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ WiMAX สามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไต์ของ สวทช.ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยThaiCERT: Thai Computer Emergency Response Team
http://thaicert.nectec.or.th/ ในหัวข้อ รายงานการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สําหรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WiMAX ในประเทศไทย http://thaicert.nectec.or.th/paper/wimax/NECTECNTC_
WiMAX_Frequency_Report_For_Thailand.pdf
...........................................................
เรียบเรียงและรวบรวม โดย
นาย พิชัย กิตตินนท์