บทความ >> เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบการบริการประชาชนของส่วนราชการ

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
   ด้านที่ 6 การ บริหารจัดการระบบการบริการประชาชนของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจัดระบบ การให้บริการประชาชนที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพรวดเร็วเหมาะสมคุ้มค่าการให้ บริการโดยไม่หวังผลกําไร มีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการทั่วถึงเพียงพอต่อเนื่อง เป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ มีผลงานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
                ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบ การบริการประชาชนของส่วนราชการนั้น ส่วนราชการจะต้องดําเนินการด้วยความรอบ รู้ ระมัดระวัง รอบคอบ ขยัน อดทน มีความเพียร มีความพอประมาณ มีคุณธรรม เพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน…/