บทความ >> เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
 ด้านที่ 5 การ บริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ในการดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นส่วนราชการจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทําระบบการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานดังนี้
                1. ให้ ผู้รับบริการและหน่วยงานข้างเคียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ตัดสินใจ ร่วมทํา ติดตาม ประเมินผลร่วมรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไข โดยจะต้องระดมพลังจากทุกฝ่ายมาร่วมดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
                 2. ให้ สมาชิกองค์การและผู้บริหารในหน่วยงาน มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับสภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา และพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตาม ภารกิจของส่วนราชการซึ่งจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง ตัดสินใจ ดําเนินการอย่างมีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี ทําให้การบริหาร จัดการในส่วนราชการเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
                การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบการ มีส่วนร่วมของส่วนราชการจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบรอบ รู้ ระมัดระวัง ตัดสินใจ ดําเนินการอย่างมีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทําให้การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมในส่วน ราชการเป็นไปอย่างสมดุลมั่นคง ยั่งยืน พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม…/