บทความ >> เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
   ด้านที่ 1 การ บริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการในด้านนี้ส่วนราชการต้องจัดทําระบบ ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานของส่วนราชการให้มีลักษณะดังนี้ 
               1.ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งในระดับต่างๆ เช่น ชุมชน ตําบลอําเภอ
 จังหวัด และประเทศ
               2. ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ
            
               3.ข้อมูลต้องมีความทันสมัยพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถเชื่อม โยงผ่านระบบ เครือข่าย นําไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว
               สํา หรับการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลของส่วนราชการนั้น ส่วนราชการจะต้องดําเนินการและนําไปใช้งานด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังการใช้ข้อมูลอย่างมีสติ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ มีความพร้อมสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์.../