บทความ >> เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
     พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นย้ำหลักการพัฒนาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 
                ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ คือ ยึดหลักการทรงงานที่ถือผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม การพึ่งตนเองเป็นฐานรากที่สำคัญ  พระองค์ ยังทรงเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติการพัฒนา แบบองค์รวมและการพัฒนาแบบบูรณาการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติภายใต้โครงการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ลดพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจต่างถิ่น และสนับสนุนให้ปลูกพืชพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันจากต่างชาติ แนวทางดังกล่าวนี้จึงเป็นหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ "ชุมชนพอเพียง”เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.