บทความ >> การผลิตรายการโทรทัศน์
การบันทึกสัญญาณโทรทัศน์

)
 

การบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ (Video Recording)
ถ้าพูดถึงการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ส่วนมากจะเข้าใจว่า จะบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศเช่น รายการละครโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9,NBT และ TPBS ในกรณีที่ไม่อยู่บ้าน ต้องไปทํางานที่อื่นหรือไม่มีเวลาดูรายการละครโทรทัศน์ในช่วงนั้น ต้องอาศัยคนที่บ้านให้ช่วยบันทึกละครโทรทัศน์ไว้ แล้วมาดูายหลัง ซึ่งแม่บ้านของผมมักจะใช้บริการบ่อยครั้งที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการ สัมมนาหรืออบรมหลาย ๆ วัน การบันทึกรายการโทรทัศน์ที่สะดวกที่สุดคือใช้เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์แบบอ นาล็อก แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การบันทึกละครโทรทัศน์สมัยใหม่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งหลักการใช้งาน คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ (Tuner) ติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องต่อสายอากาศโทรทัศน์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อบันทึกรายการโทรทัศน์ ไว้แล้ว การดูรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ ต้องเล่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการทําเป็น แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ก็สะดวกใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดทําได้โดยตรงเลยสามารถแจกจ่ายให้ เพื่อนฝูงนําไปดูได้อีก
นอกจากนั้นอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมที่เรียกว่า การ์ดทีวี สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ก็ยังสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ายนอก เช่น จากกล้องโทรทัศน์ จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี เครื่องเล่นซีดี/ ดีวีดีแต่การบันทึกรายการโทรทัศน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ง่ายนัก ผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องอาจทําไม่ได้ ดังนั้นจะต้องเข้าใจหลักการในการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ด้วยการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์

articles: recordTV1.jpg
รูปแบบสัญญาณโทรทัศน์ (Video Format) คือ สัญญาณโทรทัศน์ที่ใช้งานในระบบดิจิตอล ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน มีรูปแบบสัญญาณมาตรฐานที่ใช้งานส่วนมาก แบ่งตามคุณาพของสัญญาณโทรทัศน์ และลักษณะการใช้งาน
articles: recordTV2.jpg
o HDTV (High Definition Television) โทรทัศน์ความชัดเจนสูง ขนาดจอาพ 16 : 9 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ 1920 x 1080 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-2 อัตราส่งข้อมูล 20-45Mbps
o Video production สัญญาณโทรทัศน์ที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องส่งโทรทัศน์ ขนาดจอาพ 4 : 3 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ 720 x 576 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-2อัตราส่งข้อมูล 15-50Mbps
o High quality video distribution สัญญาณโทรทัศน์คุณาพสูง ใช้กับ DVD และ SDTV (StandardTelevision) คือโทรทัศน์ส่งออกอากาศบริการทั่วไป ขนาดจอาพ 4 : 3 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ 720 x 576 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-2 อัตราส่งข้อมูล 4-10 Mbps
o Intermediate quality video distribution (SIF : Source Intermediate Format) สัญญาณโทรทัศนคุณาพขนาดกลาง ใช้กับ VCD และสัญญาณโทรทัศน์ทั่วไปที่ใช้กันในบ้าน (Home Use) ขนาดจอาพ 4 : 3 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ 352 x 288 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-อัตราส่งข้อมูล 1.5 Mbps
o Video Conferencing over ISDN/Internet (CIF : Common Intermediate Format) สัญญาณโทรทัศน์ในการประชุมทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ดิจิทัล หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขนาดจอาพ 4 : 3 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ 352 x 288 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-4อัตราส่งข้อมูล 128-384 Kbps
o Video Telephony over wired / wireless modem (QCIF : Quarter Source Intermediate Format)สัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ ขนาดจอาพ 4 : 3 มีรายละเอียดความชัดเจนของาพ176 x 144 pixels สัญญาณโทรทัศน์ MPEG-4 อัตราส่งข้อมูล 20-64 Kbps จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของคุณาพในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ จะพบว่าขนาดของจอาพมี 2 ขนาด คือ 16 : 9 (HDTV) และ ขนาด 4 : 3 (SDTV) คุณาพของโทรทัศน์ชัดเจนสูงขนาดจอาพใหญ่และลักษณะการใช้งานก็มีผลต่อข้อมูลใน การส่งสัญญาณโทรทัศน์ ความชัดเจนสูงใช้ข้อมูลมาก สัญญาณโทรทัศน์มาตรฐานทั่วไปใช้ข้อมูลน้อยกว่า และใช้งานกับอินเตอร์เน็ตหรือส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์จะใช้ข้อมูลน้อยกว่า มาก เพื่อให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขอจอาพกับข้อมูล ของสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ข้อมูลของสัญญาณโทรทัศน์มีปริมาณน้อยจอาพที่มองจะมีขนาดเล็ก
articles: recordTV3.jpg
articles: recordTV3.1.jpg
หากจะแบ่งคุณาพของสัญญาณโทรทัศน์ที่จะใช้ในการบันทึกรายการโทรทัศน์ที่คุณาพ ดีแล้วจะพบว่ามีเพียงการบันทึกในรูปแบบสัญญาณโทรทัศน์ 2 แบบ คือ บันทึกในรูปแบบ MPEG-2 ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เรียกทั่วไปว่า DVD และบันทึกในรูปแบบ MPEG-1 ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เรียกทั่วไปว่า VCD ในการบันทึกรายการโทรทัศน์มีโปรแกรมที่ใช้งานหลายโปรแกรม คือ Video Studio ของ ULEAD ,Premier Pro ของ Adobe , Vegas ของ Sony, Avid Xpress Pro, PINNACLE STUDIO แต่ขอแนะนําโปรแกรมง่าย ๆ ที่สะดวกในการใช้งาน คือ Video Studio ของ ULEAD ซึ่โปรแกรมที่ใช้ปัจจุบัน คือ Video Studio 11 แต่ที่จะนํามาเป็นตัวอย่างในที่นี้จะใช้โปรแกรมเก่า Video Studio 7.0 เป็นโปรแกรม 3 ปีมาแล้ว คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้ได้ทุกรุ่น ไม่จําเป็นต้องใช้กับเครื่องที่มีประสิทธิาพสูง
articles: recordTV4.jpg
การบันทึกรายการละครโทรทัศน์อันดับแรกเมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม Video Studio แล้ว จะต้องทําการกําหนดมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งออกอากาศ ของประเทศไทย คือ ระบบ PAL โดยก่อนที่จะบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ต้องกดที่ปุ่ม Capture การกําหนดมาตรฐานนี้ให้เข้าไปในปุ่ม Options โดยการกําหนดรหัสประเทศไทย คือ 66 ก็จะได้มาตรฐานการส่งโทรทัศน์ของประเทศไทย การเลือกคุณาพของสัญญาณโทรทัศน์ เลือกได้ คือ DVD , VCD และ SVCD

articles: recordTV5.jpg
เพื่อใช้ในการบันทึกเป็นแผ่น DVD และ VCD นอกจากนั้นยังสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูลคือ Avi และรูปแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ WMV (Microsoft Windows Media) ซึ่งผมได้ทําการทดสอบการบันทึกสัญญาโทรทัศน์ในรูปแบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่ามีขนาดของข้อมูลต่างกัน คือ
Avi File (.AVI) ใช้เวลาบันทึก 1 นาที ข้อมูล 1,504,787 KB 1 ชั่วโมง 900 GB
DVD File (.MPG) ใช้เวลาบันทึก 1 นาที ข้อมูล 41,792 KB 1 ชั่วโมง 2.5 GB
SVCD File (.MPEG) ใช้เวลาบันทึก 1 นาที ข้อมูล 19,528 KB 1 ชั่วโมง 1.17 GB
VCD File (.MPEG) ใช้เวลาบันทึก 1 นาที ข้อมูล 10,310 KB 1 ชั่วโมง 618 MB
WMV File (.WMV) ใช้เวลาบันทึก 1 นาที ข้อมูล 1,697 KB 1 ชั่วโมง 100 MB
ดัง นั้นในการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ในรูปแบบ DVD าพยนตร์ 1 เรื่อง ประมาณความยาว 1 ชั่วโมงครึ่ง จะต้องใช้ DVD 1 แผ่น (ความจุ 4.7 GB) ส่วนบันทึกสัญญาณโทรทัศน์รูปแบบ VCD าพยนตร์ 1 เรื่อง ประมาณความยาว 1 ชั่วโมงครึ่ง จะต้องใช้แผ่น VCD จํานวน 2 แผ่น (ความจุแผ่นละ 700 MB) วิธีการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์เพียงแต่กดปุ่ม Capture Video จากนั้นก็จะมีตัวเลขบอกเวลาในการบันทึกแสดง ปุ่มดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็น Stop Capture เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กดที่ปุ่ม Stop Capture ข้อมูลที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ใน My Document/Ulead Videostudio/7.0

articles: recordTV5.1.jpg
การบันทึกรายการโทรทัศน์จากการ์ดทีวีที่นํามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจูนเนอร์รับสัญญาณโทรทัศน์ได้ เป็นวิธีหนึ่งในการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ นอกจากนั้นการบันทึกสัญญาณโทรทัศน์จากอุปกรณ์โทรทัศน์อื่น ๆ สามารถทําได้โดยป้อนสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางการ์ดทีวี เป็นสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อก (Composite Video) หรือ ทาง USB Port สําหรับกล้องโทรทัศน์ และกล้องโทรทัศน์ดิจิตอล DVCPRO, DVCAM และ Digital-8 ซึ่งเป็นสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อกหรือสัญญาณดิจิตอล DV (Digital Video) เป็นสัญญาณโทรทัศน์ของผู้ผลิตอุปกรณ์กล้องบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลของ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบันทึกในเทปคาสเส็ตหรือ Harddisk ใช้เทคนิคในการเข้ารหัสสัญญาณ 4:1:1 หรือ 4:2:0 แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต การบีบอัดสัญญาณประมาณ 5:1 อัตราข้อมูลในการบันทึก 25 Mbps นอกจากนั้นยังสามารถรับข้อมูล สัญญาณโทรทัศน์ MPEG ได้ด้วย ดังนั้นหากมีวีดิโอเทปเก่าที่ต้องการเป็นให้เป็นแผ่นซีดี หรือดีวีดี ก็นํามาใช้กับโปรแกรมนี้ได้ ความสามารถของโปรแกรม Video Studio ของ ULEAD สามารถตัดต่อสัญญาณโทรทัศน์ ทํารูปาพให้เป็นสัญญาณโทรทัศน์ทําไตเติ้ลรายการ ทําเทคนิคพิเศษ (special effect) ขั้นรายการ ตัดต่อแยกสัญญาณเสียงออกจากสัญญาณโทรทัศน์ หรือเปลี่ยนสัญญาณเสียง แทรกสัญญาณเสียงในสัญญาณโทรทัศน์ได้ และสามารถทําข้อมูลFile Video หรือเขียนเป็นแผ่น VCD, SVCD, DVD ซึ่งจะเขียนในบทความครั้งต่อไป

-------------------------


วีระศักดิ์ เชิงเชาว์ E-mail : weerasacc@yahoo.com
ส่วน เทคโนโลยี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย