สถิติการให้บริการ >> ถวายพระพร >> 2563
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วันที่ 2 มิ.ย. 2563 )
 
รับชมย้อนหลัง

ออกอากาศวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 – 09.00 น.
 1. จังหวัดนนทบุรี
 2. จังหวัดปทุมธานี
 3. จังหวัดสมุทรปราการ
 4. จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 7. จังหวัดปราจีนบุรี
 8. จังหวัดนครนายก
 9. จังหวัดสระบุรี
10. จังหวัดลพบุรี
11. สำนักงานอัยการสูงสุด
12. สำนักงานศาลยุติธรรม
13. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
14. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
15. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
17. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
18. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
19. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
20. ตำรวจภูธรภาค 1
21. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
22. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ออกอากาศวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
เวลา 09.55 – 10.00 น.  
 1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ