สถิติการให้บริการ >> ถวายพระพร >> 2563
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 )
 
รับชมย้อนหลัง

ออกอากาศวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 – 09.00 น. (30 นาที)
 1. กระทรวงมหาดไทย
 2. กระทรวงต่างประเทศ
 3. กระทรวงยุติธรรม
 4. กระทรวงแรงงาน
 5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. กระทรวงคมนาคม
 7. กระทรวงอุตสาหกรรม
 8. กรมประชาสัมพันธ์
 9. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
10. กรมโยธาธิการและผังเมือง
11. กรมทรัพยากรน้ำ
12. กรมป่าไม้
13. กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. กรมทรัพยากรธรณี
16. กรมทางหลวงชนบท
17. กรมท่าอากาศยาน
18. กรมหม่อนไหม
19. กรมปศุสัตว์

ออกอากาศวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
เวลา 09.55 – 10.00 น. (5 นาที)
 1. ศาลยุติธรรม
 2. ศาลปกครอง

ออกอากาศวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
เวลา หลังข่าวในพระราชสำนัก
 1. คณะรัฐมนตรี 
 2. สภาผู้แทนราษฎร
 3. ศาลยุติธรรม
 4. กระทรวงกลาโหม 
 5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 6. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 8. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. กรมประชาสัมพันธ์