)
 
รับชมย้อนหลัง

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.

1. สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
5. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
6. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
7. สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. 5 ศาสนา(ผู้นำกล่าว) ประธานฝ่ายถวายพระพร
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาพุทธ
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาซิกข์
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาอิสลาม
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาคริสต์

รับชมย้อนหลัง

เวลา 09.05 – 10.00 น.

1. มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
2. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5. สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
9. สมาคมภริยาอัยการ
10. สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี
11. สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย กรุงเทพและปริมณฑล
12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
14. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
15. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
16. สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
17. สโมสรซอนต้าประเทศไทย
18. สโมสรซอนต้า กรุงเทพ๓
19. สโมสรซอนต้า กรุงเทพ๘
20. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
21. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
22. ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
23. ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
24. โครงการคืนคุณแผ่นดิน
25. ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี
26. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
27. นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๐
28. หลักสูตรเครือข่ายพัฒนาสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่๑๐
29. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ.สมุทรปราการ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จังหวัดอ่างทอง

รับชมย้อนหลัง