)
 
รับชมย้อนหลัง
ออกอากาศวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.

1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสำนักงานคณะสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
9. สำนักงานอัยการสูงสุด
10. สำนักงานศาลยุติธรรม
11. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
12. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
13. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
15. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
16. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
17. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
18. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
19. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
20. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
 
รับชมย้อนหลัง
เวลา 09.05 – 10.00 น.

1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงต่างประเทศ
3. กระทรวงยุติธรรม
4. กระทรวงแรงงาน
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. กระทรวงคมนาคม
7. กระทรวงพลังงาน
8. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. กระทรวงอุตสาหกรรม
12. กรมประชาสัมพันธ์
13. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
14. กรมโยธาธิการและผังเมือง
15. กรมที่ดิน
16. กรมส่งเสริมสหกรณ์
17. กรมควบคุมมลพิษ
18. กรมทรัพยากรน้ำ
19. กรมเจ้าท่า
20. กรมทางหลวง
21. กรมทางหลวงชนบท
22. กรมการปกครอง
23. กรมการพัฒนาชุมชน
24. กรมขนส่งทางบก
25. กรมท่าอากาศยาน
26. กรมปศุสัตว์
27. กรมประมง
28. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
29. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30. กรมป่าไม้
31. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
32. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
33. กรมขนส่งทางราง
34. การประปาส่วนภูมิภาค

รับชมย้อนหลัง
เวลา 16.30 – 16.55 น. (

1. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ศาลปกครอง
4. ศาลแรงงานกลาง
5. ตำรวจภูธรภาค ๑
6. ศาลอุทธรณ์ภาค๑
7. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
8. สถาบันพระปกเกล้า
9. สถาบันการบินพลเรือน
10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11. จังหวัดนนทบุรี
12. จังหวัดปทุมธานี
13. จังหวัดสมุทรปราการ
14. จังหวัดสมุทรสาคร
15. จังหวัดสมุทรสงคราม
16. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. จังหวัดฉะเชิงเทรา
18. จังหวัดปราจีนบุรี
19. จังหวัดนครนายก
20. จังหวัดสระบุรี
21. จังหวัดลพบุรี