)
 
วันเวลาออกอากาศ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
****************************************

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.
1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
3. โรงเรียนศรีพฤฒา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
5. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
6. สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา
7. คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
11. สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
12. สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย)
13. คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี
14. คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่๕
15. พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่๘
16. พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่๙
17. พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่๑๐
18. พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่๑๑

เวลา 16.30 – 17.00 น. (30 นาที)
1. ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
2. ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
3. ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
4. ชมรมรักษ์พ่อหลวง
5. ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้สูงอายุ
6. ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
7. ชมรมย่านตาขาว จังหวัดตรัง
8. ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ
9. ชมรม TO BE NUMBER ONE เขตดินแดง
10. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
11. สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี
13. สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพและปริมณฑล
14. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
15. สมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
16. สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน
17. สภาวัฒนธรรมพัทยา
18. สภาสันติภาพ แห่งสหประชาชาติ