)
 
วันเวลาออกอากาศ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
****************************************
ออกอากาศวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สถาบันพระปกเกล้า
4. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
5. สถาบันการบินพลเรือน
6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาลัยและเทคโนโลยี
7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
8. สถาบันหลักสูตรธรรมศาสตร์
9. สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
10. สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
11. สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย
12. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
13. สมาคมภัตตาคารไทย
14. สมาคมสตรีนนทบุรี
15. สโมสรซอนต้าประเทศไทย
16. สโมสรซอนต้า กรุงเทพ๓
17. สโมสรซอนต้า กรุงเทพ๘
18. สโมสรซอนต้า กรุงเทพ๑๑


เวลา 13.00 – 14.00 น.
1. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
4. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. 5 ศาสนา
(ผู้นำกล่าว) ประธานฝ่ายถวายพระพร
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาพุทธ
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาอิสลาม
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาคริสต์
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
(ผู้นำกล่าว) ศาสนาซิกข์
6. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
7. สมาคมภริยาอัยการ
8. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
9. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
10. โครงการคืนคุณแผ่นดิน
11. ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี
12. สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก
14. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
15. สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
16. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17. สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
20. สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยเหลือการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
21. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22. สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย


เวลา 16.30 – 17.00 น.
1. มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
2. มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
3. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
4. มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
5. มูลนิธิไทยรวมใจ
6. มูลนิธิเพื่อคนพิการไทย-จีน
7. มูลนิธิช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
9. สโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
11. สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
12. สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐อี
13. สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ดี กรุงเทพ
14. สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
15. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
16. สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
17. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์