)
 
วันเวลาออกอากาศ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
****************************************
ออกอากาศวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 09.00 น.
1. จังหวัดนครนายก
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดปทุมธานี
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดลพบุรี
6. จังหวัดสมุทรปราการ
7. จังหวัดสมุทรสงคราม
8. จังหวัดสมุทรสาคร
9. จังหวัดสระบุรี
10. จังหวัดฉะเชิงเทรา
11. จังหวัดปราจีนบุรี
12. วุฒิสภา
13. ศาลปกครอง
14. ศาลแรงงานกลาง
15. ตำรวจภูธรภาค๑
16. ศาลแรงงานภาค๑
17. ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
18. ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม

เวลา 09.05 – 10.00 น.
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงต่างประเทศ
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. กระทรวงคมนาคม
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9. กระทรวงพลังงาน
10. กระทรวงแรงงาน
11. กระทรวงยุติธรรม
12. กระทรวงอุตสาหกรรม
13. กรมประชาสัมพันธ์
14. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15. กรมประมง
16. กรมส่งเสริมสหกรณ์
17. กรมปศุสัตว์
18. กรมป่าไม้
19. กรมทรัพยากรธรณี
20. กรมทรัพยากรน้ำ
21. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
22. กรมการปกครอง
23. กรมการพัฒนาชุมชน
24. กรมที่ดิน
25. กรมโยธาธิการและผังเมือง
26. กรมการขนส่งทางบก
27. กรมทางหลวง
28. กรมทางหลวงชนบท
29. กรมท่าอากาศยาน
30. กรมเจ้าท่า
31. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
32. กรมควบคุมมลพิษ
33. กรมขนส่งทางราง
34. กรมหม่อนไหม
35. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
36. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
37. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
38. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
39. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
40. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด

เวลา 16.30 – 17.00 น.
1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สำนักงานทรัยพากรน้ำแห่งชาติ
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
9. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
10. สำนักงานศาลยุติธรรม
11. สำนักงานอัยการสูงสุด
12. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
13. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
14. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
15. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
16. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
17. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
18. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
19. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ออกอากาศ หลังข่าวในพระราชสำนัก
1. คณะรัฐมนตรี
2. สภาผู้แทนราษฎร
3. ศาลยุติธรรม
4. กระทรวงกลาโหม
5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
6. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
8. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
9. กรมประชาสัมพันธ์