ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565

วันเวลาออกอากาศ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
“ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
12 สิงหาคม 2565

***************************************************************************
ออกอากาศ วันจันทร์ที่  8 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
2.    สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
3.    สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
4.    สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง
5.    สมาคมศาลเจ้านำเหยามาโจ้ว (มหาชัย)
6.    สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์
7.    ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
8.    ชมรมรักษ์พ่อหลวง
9.    ชมรมรักษ์สยาม
10.    ชมรมข่าวออนไลน์นิวส์
11.    ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
12.    สภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
13.    สโมสรไลออนส์สากลภาค310-เอ2 ประเทศไทย
14.    สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ เอ ๑
15.    สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์
16.    บ้านชวนนุ่มซิ่น องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
17.    ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า

***************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.    สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.    สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
6.    สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
7.    สภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่
8.    สมาพันธ์ผู้รับบำเหน็จรายเดือนแห่งประเทศไทย
9.    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน                     
บริหารศาสตร์ (นิด้า)จังหวัดนครราชสีมา
10.    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25
สถาบันพระปกเกล้า
11.    เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑๐
12.    ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี
13.    โรงเรียนเทพศิรินทร์
14.    โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
15.    โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
16.    โรงเรียนวัดรางบัว
17.    โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
18.    สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
19.    สมาคมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว
20.    สมาคมภัตตาคารไทย


***************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  9 สิงหาคม 2565  เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.    สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.    สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.    สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.    สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7.    สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.    สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9.    สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
10.    สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
11.    สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.    สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.    สมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
14.    สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย)
15.    คณะมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวรวิหาร ในพระบรมราชินูปถัมภ์
16.    คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี
17.    มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
18.    บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  10 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    5 ศาสนา ผู้แทนศาสนา -(ผู้นำกล่าว) -(พุทธ) -(คริสต์) -(อิสลาม) -(พราหมณ์-ฮินดู)-(ซิกข์)
3.    สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
4.    สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5.    สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7.    สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8.    สมาคมภริยาอัยการ
9.    ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  10 สิงหาคม 2565  เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
3.    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
4.    กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
5.    มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
7.    มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
8.    มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
9.    มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
10.    มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
11.    มูลนิธิไทยรวมใจ
12.    มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
13.    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.    มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
15.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17.    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
18.    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
19.    สถาบันส่งเสริมพระมหากษัตริย์ สโมสรไลออนส์สากล 310 ประเทศไทย
20.    สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเอส เอ็ม อี


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  11 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (10 นาที)
***************************************************************************


1.    หอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทย
2.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.    กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
7.    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
8.    สถาบันพระปกเกล้า
9.    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
10.    สถาบันการบินพลเรือน
11.    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12.    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
13.    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
14.    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
15.    บริษัท ขนส่ง จำกัด
16.    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
17.    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
18.    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน
19.    บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
20.    นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  11 สิงหาคม 2565  เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    จังหวัดนนทบุรี
2.    จังหวัดปราจีนบุรี
3.    จังหวัดสมุทรสาคร
4.    จังหวัดสมุทรสงคราม
5.    จังหวัดสระบุรี
6.    จังหวัดลพบุรี
7.    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
8.    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
9.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร
10.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
11.    เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.    พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.    โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14.    ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
15.    ชมรมคู่สมรสศาลยุติธรรม
16.    สโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๔
17.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๘
18.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************

1.    สภาผู้แทนราษฎร
2.    ศาลยุติธรรม  
3.    ศาลปกครอง
4.    กระทรวงพลังงาน
5.    กระทรวงมหาดไทย
6.    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.    กระทรวงคมนาคม
9.    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.    กระทรวงยุติธรรม
11.    กระทรวงแรงงาน
12.    กระทรวงอุตสาหกรรม
13.    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
14.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
15.    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
16.    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
17.    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
18.    สำนักงานอัยการสูงสุด
19.    สำนักงานพัฒนาระบบราชการ
20.    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)
***************************************************************************

1.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4.    สำนักงานศาลยุติธรรม
5.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
6.    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
7.    สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
8.    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
9.    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
10.    กรมป่าไม้
11.    กรมการปกครอง
12.    กรมการพัฒนาชุมชน
13.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14.    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15.    กรมการขนส่งทางบก
16.    กรมปศุสัตว์
17.    กรมโยธาธิการและผังเมือง
18.    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
19.    กรมทรัพยากรธรณี
20.    กรมวิชาการเกษตร
21.    กรมหม่อนไหม
22.    กรมการข้าว


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************


1.    กรมควบคุมมลพิษ
2.    กรมพัฒนาที่ดิน
3.    กรมทรัพยากรน้ำ  
4.    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5.    กรมการขนส่งทางราง
6.    กรมท่าอากาศยาน
7.    กรมส่งเสริมการเกษตร
8.    กรมประมง
9.    กรมส่งเสริมสหกรณ์
10.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.    กรมทางหลวง
12.    กรมทางหลวงชนบท
13.    กรมเจ้าท่า
14.    ตำรวจภูธรภาค ๑
15.    ตำรวจภูธรภาค ๒
16.    การเคหะแห่งชาติ
17.    การประปาส่วนภูมิภาค
18.    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
19.    ศาลแรงงานกลาง
20.    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21.    จังหวัดปทุมธานี
22.    จังหวัดสมุทรปราการ
23.    จังหวัดฉะเชิงเทรา
24.    จังหวัดนครนายก

 
***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 16.05 – 16.15 น.  (10 นาที)
***************************************************************************


1.    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2.    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3.    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.    คณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5.    คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
6.    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 17.00 – 17.05 น.  (5 นาที)
***************************************************************************


1.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  12 สิงหาคม 2565  เวลา 20.20 – 20.25 น.  (8 นาที)
***************************************************************************


1.    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2.    กรมประชาสัมพันธ์  

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar