ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565

วันเวลาออกอากาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565”
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 

***********************************
เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***********************************


1.  สภาผู้แทนราษฎร
2.  วุฒิสภา
3.  ศาลยุติธรรม
4.  ศาลปกครอง
5.  กระทรวงมหาดไทย
6.  กระทรวงพาณิชย์
7.  กระทรวงพลังงาน
8.  กระทรวงยุติธรรม
9.  กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงแรงงาน
11. กระทรวงอุตสาหกรรม
12. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
17. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
18. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
19. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 


***********************************
เวลา 09.05 – 09.20 น.  (15 นาที)
***********************************


1.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2.  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.  โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 


***********************************
เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)
***********************************

1.  คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอน
6.  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
7.  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
8.  สำนักงานศาลยุติธรรม
9.  สำนักงานอัยการสูงสุด
10. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
11. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
15. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
16. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
17. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
18. การประปาส่วนภูมิภาค
19. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
20. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 


***********************************
 เวลา 14.30 – 15.00 น. (30 นาท)
***********************************


1.  กรมทางหลวง
2.  กรมทางหลวงชนบท
3.  กรมการปกครอง
4.  กรมโยธาธิการและผังเมือง
5.  กรมที่ดิน
6.  กรมการพัฒนาชุมชน
7.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8.  กรมส่งเสริมสหกรณ์
9.  กรมควบคมมลพษ
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11. กรมเจ้าท่า
12. กรมปุศสัตว์
13. กรมประมง
14. กรมฝนหลวง และการบินเกษตร
15. กรมป่าไม้
16. กรมการขนส่งทางบก
17. กรมการขนส่งทางราง
18. กรมท่าอากาศยาน
19. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
20. กรมทรัพยากรน้ำ
21. กรมทรัพยากรนำบาดาล 


***********************************
เวลา 16.05 – 16.35 น. (30 นาท)
***********************************


1.   กองบญชาการตำรวจสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2.   ตำรวจภธรภาค ๑
3.   ตำรวจภธรภาค ๒
4.   จังหวัดสระบุรี
5.   จังหวัดสมุทรสาคร
6.   จังหวัดปราจีนบุรี
7.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
8.   จังหวัดพระนครศรอยุธยา
9.   จังหวัดนนทบุรี
10. จังหวัดลพบุรี
11. จังหวัดสมุทรปราการ
12. จังหวัดสมุทรสงคราม
13. จังหวัดปทุมธานี
14. จังหวัดนครนายก
15. ศาลจังหวัดลพบุรี
16. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค๑
17. ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
19. การเคหะแห่งชาติ
20. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
21. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๒๕ สถาบันพระปกเกล้า
23. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
24. คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๕

***********************************
เวลา 16.35 – 17.05 น.  (30 นาที)
***********************************


1.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3.  สถาบันพระปกเกล้า
4.  สถาบันการบินพลเรือน
5.  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
6.  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9.  สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
10. สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. 5 ศาสนา ผู้แทนศาสนา –(ผู้นำกล่าว) –(พุทธ) -(อิสลาม) -(คริสต์) -(ซิกข์) -(พราหมณ์]-
[ฮินดู)
12. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13. สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี 


***********************************
เวลา 20.30 – 20.35 น.  (5 นาที)
***********************************

1.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2.  กรมประชาสัมพันธ 


***********************************
เวลา 21.10 – 21.40 น. (30 นาที)
***********************************


1.  องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ
2.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
3.  บรษัท วทยการบนแห่งประเทศไทย จำกัด
4.  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
5.  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
6.  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน
7.  บริษัท ขนส่ง จำกัด
8.  บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
9.  มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์
10. มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
11. มูลนิธิไทยรวมใจ
12. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
14. มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
17. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
18. มหาวิทยาลัยสยาม 


***********************************
 เวลา 21.40 – 22.10 น. (30 นาที)
***********************************


1.  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์
2.  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.  สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.  สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.  สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7.  สมาคมสงเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8.  สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
9.  สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
10. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
11. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
12. สมาคมภริยาอัยการ
13. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
14. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
15. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
16. ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม 
17. ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
18. ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
19. สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์
20. คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี


ไฟล์เอกสารประกอบ
วันเวลาออกอากาศถวายพระพร 3 มิ.ย. 65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar