“ภูมิธรรม” นำภาครัฐ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต้านโกง”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมาย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต้านโกง” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.)  สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมภายในงาน รวมทั้งเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีการถ่ายทอดสดการจัดงานผ่านทาง Facebook สำนักงาน ป.ป.ช.

 

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ฟื้นคืนความเชื่อมั่น ความโปร่งใสของการบริหารงานราชการทุกระดับ โดยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม แนวทางที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคม สังคมไทยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมบางประการที่เอื้อต่อการทุจริต เช่น การให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ การปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามการทุจริตจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และกล้าที่จะออกมามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เช่น การแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นต้น

 

รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนที่จำเป็นต้องร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อสร้างสังคมไทยที่ปราศจากการทุจริตและที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การผนึกกำลังและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเชื่อมโยงไปทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการอนุมัติ อนุญาตเพื่อลดปัญหาทุจริตจากการเรียกรับสินบน การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการทุจริต การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาช่องทาง การแจ้งเบาะแสให้มีความหลากหลายโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงง่าย รวมถึงการค้นหาเบาะแสข้อเท็จจริงและการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นการกระทำทุจริต การสื่อสารหรือผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยไปให้ถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งส่งผลต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตดังกล่าว

 

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีนำประกาศเจตจำนงในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่า “ข้าพเจ้านายภูมิธรรม เวชยชัย ขอประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ” ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี วางมือบนแท่นพิธีเพื่อเปิดกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ประจำปี 2566 แล้ว ร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยการทำมือแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตด้วยการกำปั้นมือขวาแล้วทาบไปที่หน้าอกข้างซ้าย 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น