นายกฯ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ "หนองวัวซอโมเดล" ใช้ผู้เช่าชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต-ทำกินในที่ดินของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย

( 19 ก.พ. 67 ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางไปที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ ”หนองวัวซอโมเดล” จำนวน 434 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทำให้การอยู่ในที่ดินของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระจายการถือครองที่ดิน สามารถนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

 

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบพื้นที่ของรัฐในความครอบครองของหน่วยให้ถูกต้อง ชัดเจน และพิจารณากำหนดแนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพื่อทำกินในที่ดินดังกล่าวในส่วนที่หน่วยงานมิได้ใช้ประโยชน์ กรมธนารักษ์และกองทัพบกได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1816 ตำบลหมากหญ้า ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ประโยชน์ ในราชการของกองทัพบกเป็นสนามฝึกยิงปืนใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นแปลงเป้าหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในกรณีผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
 

สำหรับการรับรองสิทธิเป็นรายบุคคล ด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน ตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” มีแผนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบกโครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตรวจสอบ รังวัด จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตที่ราชพัสดุ และแผนที่เขตเช่าตามสภาพการครอบครองใช้ประโยชน์จริง/รังวัดกันแนวเขตตามที่กองทัพบกให้ความยินยอม ตรวจสอบความถูกต้องยืนยันแปลงที่ดิน ดำเนินการได้ จำนวน 901 ราย 1,386 แปลง สอบสวนสิทธิการครอบครอบใช้ประโยชน์ของราษฎรโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการได้ จำนวน 871 ราย 1,341 แปลง

 

กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ในลักษณะผ่อนปรน อัตราค่าเช่า เพื่ออยู่อาศัย เนื้อที่เช่าไม่เกิน 100 ตารางวา อัตราค่าเช่า 0.25 บาท/ตารางวา/เดือน เนื้อที่เช่าเกิน 100 ตารางวา อัตราค่าเช่า 0.50 บาท/ตารางวา/เดือน ส่วนอัตราค่าเช่า เพื่อการเกษตรเนื้อที่เช่าไม่เกิน 50 ไร่อัตราค่าเช่า 20 บาท/ไร่/ปี เนื้อที่เช่าเกิน 50 ไร่ อัตราค่าเช่า 30 บาท/ไร่/ปี มีการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุไปแล้ว จำนวน 434 ราย 584 แปลง แบ่งเป็น เพื่ออยู่อาศัย 105 แปลง เนื้อที่ประมาณ 39-2-87 ไร่   เพื่อการเกษตร 479 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,133-2-97 ไร่โดยจัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนที่ได้ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วรวามทั้งสิ้น 434 ราย 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น