ประวัติความเป็นมา

          สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อว่า สทท. หรือภาษาอังกฤษ National Broadcasting Services of Thailand; ชื่อย่อ: เอ็นบีที., NBT. เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อหลักเผยแพร่ข่าวสาร และนโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน ภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ทำหน้าที่ให้ความรู้ การศึกษา เผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อแก้ไขระบบเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานทั่วประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถูกจัดตั้งชั่วคราวที่อาคารศูนย์ระบบโทรทัศน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ภายในวงเงิน ๘ ล้านบาท เริ่มแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยเริ่มในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๑ จากข้อจำกัดด้านงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านทางสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่าในวงเงิน ๒,๐๖๒ ล้านเยน หรือประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ด้านเทคนิคใช้เวลาทั้งหมด ๙ เดือน ( ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑) ภายใต้โครงการความช่วยเหลือนี้ กรมประชาสัมพันธ์ รับมอบอาคารและอุปกรณ์วิทยุโทรทัศน์มีมูลค่าทั้งสิ้น ๓๐๐ ล้านบาท
          สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศรายการเพื่อการศึกษา รายการข่าวภาคเช้า - ค่ำ และการถ่ายทอดรายการไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar