ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2566

วันเวลาออกอากาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2566”

***************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  30  พฤษภาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)
***************************************************************************

1.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2.    มหาวิทยาลัยสยาม
3.    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4.    สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย 
5.    ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
6.    ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
7.    ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
8.    ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
9.    สโมสรไลออนส์ พระนั่งเกล้า กรุงเทพ
10.    ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
11.    ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี
12.    บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13.    บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
14.    สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์
15.    สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร
 

***************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  31  พฤษภาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)
***************************************************************************

1.    สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    5 ศาสนา  ผู้แทนศาสนา –(ผู้นำกล่าว) –(พุทธ) -(อิสลาม) -(คริสต์) -(พราหมณ์-ฮินดู) -(ซิกข์) 
3.    สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
4.    สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5.    สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.    สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7.    สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)
***************************************************************************

1.    สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2.    สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
3.    สมาคมภริยาอัยการ
4.    สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูถัมภ์
5.    พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.    สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
8.    สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
9.    เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน. รุ่นที่ ๑๐
10.    สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
11.    สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.    สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.    สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
14.    สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย


***************************************************************************
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน 2566  เวลา 15.05 – 16.00 น.  (55 นาที)
***************************************************************************

1.    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3.    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6.    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7.    นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
8.    คณะกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
9.    โรงเรียนเทพศิรินทร์
10.    โรงเรียนวัดมหรรณหพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
11.    บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
12.    ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
13.    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14.    บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
15.    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
16.    มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
17.    มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
18.    มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
19.    มูลนิธิมวลชนทัพภาค ๑
20.    มูลนิธิไทยรวมใจ
21.    มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22.    มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
23.    มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
24.    สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
25.    สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
26.    สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
27.    สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
28.    สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) 
29.    สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
30.    สมาคมชาวพัทลุง
31.    สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ดี 


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  2  มิถุนายน 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)
***************************************************************************

1.    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
2.    ศาลแรงงานภาค ๑
3.    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
4.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม
5.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร
6.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
7.    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
8.    สถาบันพระปกเกล้า 
9.    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10.    สถาบันการบินพลเรือน
11.    หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
12.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.    สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.    กองทุนบำเหน็จบำนาญ


***************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  2  มิถุนายน 2566  เวลา 15.30 – 16.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************

1.    การเคหะแห่งชาติ
1.    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2.    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
4.    การประปาส่วนภูมิภาค
5.    ตำรวจภูธรภาค๑
6.    ตำรวจภูธรภาค ๒
7.    กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
8.    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  
9.    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
10.    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
11.    บริษัท ขนส่ง จำกัด
12.    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
13.    สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14.    สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
15.    เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.    กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
17.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๘ 
18.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐


***************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***************************************************************************

1.    ศาลยุติธรรม
2.    ศาลปกครอง
3.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
4.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
6.    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
7.    สำนักงานอัยการสูงสุด
8.    จังหวัดลพบุรี
9.    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.    จังหวัดปทุมธานี
11.    จังหวัดสมุทรปราการ
12.    จังหวัดสมุทรสาคร
13.    จังหวัดสมุทรสงคราม
14.    จังหวัดสระบุรี
15.    จังหวัดชัยนาท
16.    จังหวัดฉะเชิงเทรา
17.    จังหวัดนนทบุรี
18.    จังหวัดปราจีนบุรี
19.    จังหวัดนครนายก


***************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2566  เวลา 09.05 – 10.00 น.  (55 นาที)
***************************************************************************

1.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2.    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3.    สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
4.    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
7.    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
8.    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
9.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
10.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11.    กรมการข้าว
12.    กรมชลประทาน 
13.    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
14.    กรมประมง
15.    กรมปศุสัตว์
16.    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
17.    กรมวิชาการเกษตร 
18.    กรมส่งเสริมการเกษตร
19.    กรมส่งเสริมสหกรณ์
20.    กรมหม่อนไหม
21.    กรมเจ้าท่า
22.    กรมการขนส่งทางบก
23.    กรมการขนส่งทางราง
24.    กรมท่าอากาศยาน
25.    กรมทางหลวง
26.    กรมทางหลวงชนบท
27.    กรมควบคุมมลพิษ
28.    กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
29.    กรมทรัพยากรธรณี
30.    กรมทรัพยากรน้ำ
31.    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
32.    กรมป่าไม้
33.    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
34.    กรมการพัฒนาชุมชน
35.    กรมโยธาธิการและผังเมือง
36.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


***************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2566  เวลา 13.00 – 13.30 น.  (30 นาที) 
***************************************************************************

1.    กระทรวงพลังงาน  
2.    กระทรวงพาณิชย์ 
3.    กระทรวงแรงงาน 
4.    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
6.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7.    กระทรวงคมนาคม 
8.    กระทรวงมหาดไทย 
9.    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
10.    กระทรวงอุตสาหกรรม
11.    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
12.    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13.    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
14.    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
15.    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
16.    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
17.    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
18.    สำนักงานศาลยุติธรรม


***************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2566  เวลา 20.20 – 20.30 น.  (10 นาที) ***หลังข่าวพระราชสำนัก
***************************************************************************


1.    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
2.    กรมประชาสัมพันธ์ 
3.    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
4.    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
5.    สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar