วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล
ค่านิยมขององค์กร
ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นทีมและบูรณาการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ

๑. ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ และเกิดความรู้ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๒. ให้คำปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
๓. บริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๕. พัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ และNew Media ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar