รายชื่องานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service จำนวน 325 งานบริการ

ลำดับ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ e-Services
งานบริการเพื่อประชาชน
1 กรมการกงสุล ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน https://consular.mfa.go.th/th/publicform-form/แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
2 กรมการขนส่งทางบก จองคิวทำใบขับขี่ https://gecc.dlt.go.th/
3 กรมการขนส่งทางบก เสียภาษีรถยนต์ https://eservice.dlt.go.th
4 กรมการขนส่งทางบก ขอเลขทะเบียนรถ https://reserve.dlt.go.th/reserve/
5 กรมการท่องเที่ยว ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์ https://www.dot.go.th/
6 กรมการปกครอง ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น https://www.dopa.go.th/public_service/service2
7 กรมควบคุมมลพิษ ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย http://wqpw.pcd.go.th/pcddss/daily_report_c/report_guest
8 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
9 กรมคุมประพฤติ กำหนดตรวจสอบนัดรายงานตัวออนไลน์ https://dopis.probation.go.th:8181/PTKLogin_input.do
10 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอใช้ที่ป่าชายเลน http://e-permission.dmcr.go.th/home
11 กรมที่ดิน ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
12 กรมที่ดิน ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูล
การจดทะเบียนอาคารชุด
https://app.dol.go.th/DOL9Q001.aspx
13 กรมที่ดิน คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากรในการทำนิติกรรม
ที่สำนักงานที่ดิน
http://lecs.dol.go.th/rcal/#/
14 กรมธนารักษ์ สืบค้นราคาประเมินที่ดิน http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp
15 กรมบังคับคดี จองคิวบังคับล่วงหน้าบังคับคดีแพ่ง http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
16 กรมบังคับคดี ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท http://mediation.led.go.th/public/login.php
17 กรมบังคับคดี ติดตามสถานะคดี http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
18 กรมบังคับคดี ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
19 กรมบังคับคดี ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด http://asset.led.go.th/newbidreg/
20 กรมบัญชีกลาง ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
21 กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
22 กรมบัญชีกลาง ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล https://mbdb.cgd.go.th/wel/
23 กรมประชาสัมพันธ์ ทำบัตรสื่อมวลชน https://massmedia.prd.go.th/index/
24 กรมป่าไม้ ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ http://etree.forest.go.th/rfd_app/rfd_tree_farms_m7/portal/
25 กรมป่าไม้ ขอรับกล้าไม้ออนไลน์ http://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_nursery/app/index.php
26 กรมป่าไม้ ลงทะเบียนปลูกบุก https://konjac.forest.go.th/
27 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอบริการฝนหลวง

http://61.19.219.7/royalrain/service

28 กรมพลศึกษา ขอใช้อาคาร/สนามกีฬา https://stadium01.zddev.net/
29 กรมพัฒนาที่ดิน ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด http://sql.ldd.go.th/service/
30 กรมพัฒนาที่ดิน ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน http://www.ldd.go.th/WEB_Water/index.html
31 กรมพัฒนาที่ดิน ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน http://osd101.ldd.go.th/osdlab/
32 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบค้นหาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService
33 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php
34 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนล่ามภาษามือ http://sign.dep.go.th/public/registSign.do?cmd=register&ms
=1586325985267
35 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอรับบริการล่ามภาษามือ http://sign.dep.go.th/public/requestSign.do?cmd=goRequestSign
&ms=1586326083261
36 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับคนพิการ https://efund.dep.go.th/
37 กรมสรรพสามิต e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว bit.ly/3W1sRpj
38 กรมสรรพากร ขอใบกำกับภาษี https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/main#top
39 กรมสรรพากร ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html
40 กรมสรรพากร ขำระภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย https://www.rd.go.th/publish/27862.0.html
41 กรมสรรพากร ขอเสียอากรแสตมป์ที่เป็นตัวเงิน https://estamp.rd.go.th/stampweb/#/index
42 กรมสรรพากร คืนภาษีให้นักท่องเที่ยว https://www.rd.go.th/publish/27861.0.html
43 กรมสรรพากร ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90 https://www.rd.go.th/publish/27942.0.html
44 กรมสุขภาพจิต คิวออนไลน์ (เฉพาะผู้ป่วยเก่า) https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp
45 กรมอุตุนิยมวิทยา ขอใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา https://data.tmd.go.th/api/registerPre.php
46 การเคหะแห่งชาติ แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย http://dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html#
47 การประปานครหลวง ชำระค่าน้ำ ในในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservicesapp.mwa.co.th/
48 การประปานครหลวง ติดตั้งประปา ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservicesapp.mwa.co.th/
49 การประปาส่วนภูมิภาค ชำระค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด https://payment.pwa.co.th/
50 การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งชำระค่าติดตั้งมาตร ในเขตต่างจังหวัด https://devservice.pwa.co.th/newmeter/newmeter_search.php
51 การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด https://customer-application.pwa.co.th/register-service/add
52 การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบค่าน้ำ ในเขตต่างจังหวัด https://checkwater.pwa.co.th/login.php
53 การไฟฟ้านครหลวง ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf
54 การไฟฟ้านครหลวง ชำระค่าไฟฟ้านครหลวง https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
55 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://eservice.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f
56 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://peacos.pea.co.th/
57 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบประวัติใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://www.pea.co.th/e-service/สอบถามประวัติการใช้ไฟ
58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอทดสอบหม้อแปลง ในเขตต่างจังหวัด https://eservice.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f
59 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณการค่าไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด https://www.pea.co.th/webapplications/EstimateBill/index.html
60 ธนาคารกรุงไทย งานบริการ KTB netbank https://www.ktbnetbank.com/consumer/
61 ธนาคารกรุงไทย ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(Krungthai E-Tax Certification)
https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/
request-tax-certificate
62 ธนาคารออมสิน ออมสิน internet banking https://ib.gsb.or.th/retail/landingPage.jsp
63 ธนาคารออมสิน ออมสิน Mobile banking https://mymobygsb.com/
64 ธนาคารออมสิน ออมสิน Coporate Internet Banking https://corporate.gsb.or.th/GSB_CIB_CF/initLoginCustomer.htm
65 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการออนไลน์ TOT https://www.tot.co.th/eservice
66 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขอผลสอบ O-net GAT PAT http://escore.niets.or.th/escore/
67 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
&tab=forensic

68 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอรับศพ https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
69 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ยื่นคำเสนอข้อพิพาท https://etai.coj.go.th/chrysalis/language?id=2
70 สำนักงาน ก.พ. การรับสมัครสอบภาค ก https://ocsc2.job.thai.com/
71 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยื่นข้อเสนอขอรับทุนออนไลน์ http://www.thaimediafund.or.th/
72 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษา https://srei.obec.go.th/
73 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
74 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ตรวจสอบสิทธิ Free wifi https://www.th-wifi.net/public/#/
75 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งอยู่ต่อในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do
76 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การรับแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ (ตม.30) https://extranet.immigration.go.th/fn24online/
77 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งเข้า-ออกราชอาณาจักร (ตม. 6) https://extranet.immigration.go.th/eTM6Web/
78 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ E-Tax Cer. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย https://dmtr2.pdmo.go.th/etaxCer
79 สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบการคืนสิทธิ์ผู้ประตนตามมาตรา 39 https://www.sso.go.th/wpr/main/search39/param/site/1
80 สำนักงานประกันสังคม สร้างบัตร SSO Connect (บัตรประกันสังคม) https://ssoconnect.mywallet.co/
81 สำนักงานประกันสังคม การให้บริการผู้ประกันตนผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/wpr/main/login
82 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส่งข้อมูลขออุทธรณ์เงินทดแทน http://motwebservice.mot.go.th/AppealDocument/Account/Login?Return
Url=%2FAppealDocument%2F
83 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเงินช่วยเหลือทางคดี https://jfo.moj.go.th/form/
84 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหนังสือนำวีซ่า https://www.onab.go.th/th/content/category/index/id/473
85 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบรายชื่อมาตรฐาน มอก. http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p3_tis/p3tis.php
86 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx
87 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายสลาก https://eagent.glo.or.th/
งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs
1 กรมการค้าต่างประเทศ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า http://edi.dft.go.th/
2 กรมการค้าต่างประเทศ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป http://edi2.dft.go.th/
3 กรมการค้าต่างประเทศ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง http://self-cert.dft.go.th/self-cert/home/login2.aspx
4 กรมการค้าต่างประเทศ ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน/ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th/ระบบบรการมาตรฐานสนคาทางอเลคทรอนกส/ผประกอบธรกจตรวจสอบมาตรฐานสนคา/งานทเกยวของกบใบอนญาตฯ/ขอรบอนญาตครงแรกมส2/tabid/74/Default.aspx
5 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน http://ocs-report.dft.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
6 กรมการค้าต่างประเทศ รายงานนำเข้า ส่งออก https://e-report.dft.go.th/
7 กรมการค้าต่างประเทศ ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th/ระบบบรการมาตรฐานสนคาทางอเลคทรอนกส/ผประกอบธรกจตรวจสอบมาตรฐานสนคา/งานทเกยวของกบใบอนญาตฯ/ขอรบอนญาตครงแรกมส2/tabid/74/Default.aspx
8 กรมการค้าภายใน ขอนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/Login.aspx
9 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (กระเทียม) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
10 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
11 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (น้ำมันปาล์ม) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
12 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (มัน) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
13 กรมการค้าภายใน ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (ข้าวโพดเลื้ยงสัตว์) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php
14 กรมการค้าภายใน ขออนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
15 กรมการค้าภายใน ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
16 กรมการค้าภายใน ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
17 กรมการค้าภายใน ขอยกเลิกเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
18 กรมการค้าภายใน ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx
19 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าน้ำมันปาล์ม http://203.148.172.60/cons_price/palm/app/
20 กรมการค้าภายใน ส่งรายงานการค้าข้าวประจำเดือน https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/InstructionUI.aspx?Rice
=RequestRice14
21 กรมการท่องเที่ยว ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
22 กรมการท่องเที่ยว ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
23 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
24 กรมการท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (นิติบุคคล) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx
25 กรมการท่องเที่ยว รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว https://form.thaits.org/entrepreneur/login
26 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/Login?returnUrl=
%2FOpenId%2FAskUser
27 กรมควบคุมโรค ขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค http://www.pinkforms.com
28 กรมเจ้าท่า ใบทะเบียนเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
29 กรมเจ้าท่า ขอตรวจเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
30 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
31 กรมเจ้าท่า จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
32 กรมเจ้าท่า ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
33 กรมเจ้าท่า ติดตามเรือประมง https://vms.fisheries.go.th/signin.php
34 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1700000003&redirect
_url=https:%2F%2Fportal.ipthailand.go.th%2Ftoken%3Fcontinue
_url%3Dhttps%253A% 252F%252Fportal.ipthailand.go.th%252F
35 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ https://sso.ipthailand.go.th
36 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งการยกเลิกลิขสิทธ์สำหรับคนพิการ https://copyright.ipthailand.go.th/company/auth/login
37 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ https://copyright.ipthailand.go.th/
38 กรมทางหลวง ขอทำทางเชื่อมทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
39 กรมทางหลวง ขอทำท่อระบายน้ำบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
40 กรมทางหลวง ขอติดป้ายบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
41 กรมทางหลวง ขอก่อสร้างบนทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
42 กรมทางหลวง ขอสร้างอาคารริมทางหลวง http://e-services.doh.go.th/dohweb/user/index.html
43 กรมธุรกิจพลังงาน บริการข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ http://reserve.doeb.go.th
44 กรมธุรกิจพลังงาน ขอความเห็นชอบเพื่อค้าน้ำมันเชื้อเพลิง https://eoffspec.doeb.go.th
45 กรมธุรกิจพลังงาน เห็นชอบนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง https://eexim.doeb.go.th
46 กรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/control.egp
47 กรมประมง ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=dof
48 กรมประมง ระบบเครือข่ายข้อมูลเรือประมง https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ciuu
49 กรมประมง ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ps
50 กรมประมง หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ https://apdsouth.fisheries.go.th/shrimp/index.php/aquatic
51 กรมประมง ใบรับรองจับสัตว์น้ำ https://traceability.fisheries.go.th/tds/
52 กรมประมง ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=psm
53 กรมประมง ออกหนังสือรับรองปลาป่น https://traceability.fisheries.go.th/tds/
54 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย https://newemove.dld.go.th/req
55 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ไปต่างประเทศ https://newemove.dld.go.th/req
56 กรมปศุสัตว์ ใบอนุญาตขายสัตว์/ซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
57 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสือรับรองซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
58 กรมปศุสัตว์ ขอหนังสืออนุมัติแผนการเปิดคลินิกสัตว์ https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=VETERINARY
&appList=%5B74%5D&viewName=PermitList
59 กรมปศุสัตว์ เปิดคลินิกสัตว์ https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=VETERINARY
&appList=%5B174%5D&viewName=PermitList
60 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย ในเขตควบคุมโรค https://newemove.dld.go.th/req
61 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย สำหรับผู้ประกอบการ EPP https://newemove.dld.go.th/req
62 กรมปศุสัตว์ ขอเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์ https://newemove.dld.go.th/req
63 กรมปศุสัตว์ แจ้งโรคระบาดสัตว์ http://esmartsur.net/INFORM.aspx
64 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร http://trace2.dld.go.th/dldswine/
65 กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ http://trace2.dld.go.th/dldcattle/
66 กรมปศุสัตว์ โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม http://breeding.dld.go.th/dairy/dhi/signupForm.php
67 กรมป่าไม้ ขอใบเบิกทาง  
68 กรมป่าไม้ ขอหนังสือรับรองไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
69 กรมป่าไม้ ขออนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
70 กรมป่าไม้ ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
71 กรมป่าไม้ ขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php
72 กรมพัฒนาที่ดิน ใบรับรองมาตรฐานสินค้า http://osd101.ldd.go.th/Q/
73 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำส่งงบการเงิน (e-Filing) http://efiling.dbd.go.th/index.html
74 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
75 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จองชื่อนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml
76 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
77 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบงานผู้ทำบัญชี https://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/
78 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอนุญาตทางบัญชี https://epermit.dbd.go.th/DBD-ePermit/
79 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคล https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
80 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ของธุรกิจต่างด้าว
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
81 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองเอกสารสมาคมและหอการค้า https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
82 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
83 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
84 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/>
85 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานปริมาณควันเสีย http://hawk.diw.go.th/eis/
86 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานการปล่อยและย้ายมลพิษ http://www2.diw.go.th/prtr/Home.aspx
87 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเข้าพลาสติก http://reg.diw.go.th/plastic/login.asp
88 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลกัมมันตรังสี http://reg.diw.go.th/DiwRad/Util/login.asp
89 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน http://nsers.diw.go.th/DIW/
90 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
http://haz2.diw.go.th/vk7/
91 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จดทะเบียนเครื่องจักร http://omr.diw.go.th/OMR/control/UploadServlet?action=gslide_
m&bypass=T
92 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย http://haz3.diw.go.th/hazvk/
93 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp
94 กรมโรงงานอุตสาหกรรม การสอบบุคลากรเฉพาะ http://opms.diw.go.th/hazexam/index.asp
95 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบติดตามการอนุญาตวัตถุอันตราย http://203.151.85.244/WasteReqStatus/jsp/main1.jsp
96 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง http://hawk.diw.go.th/flare/
97 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
http://haz2.diw.go.th/LinkVK6/index.html
98 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://reg.diw.go.th/executive/tracking4.asp
99 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าพืช (NSW) http://e-plant.doa.go.th:21001/
100 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี (NSW) http://e-hazard.doa.go.th:21002/
101 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตพืช/ซากพืชอนุรักษ์ http://e-cites.doa.go.th:21006/
102 กรมวิชาการเกษตร ขอใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (NSW) http://e-fert.doa.go.th:21003/
103 กรมวิชาการเกษตร ใบรับรองพืช GMOs http://e-gmo.doa.go.th:21008/
104 กรมวิชาการเกษตร ใบรับรองเมล็ดพืช http://e-seed.doa.go.th:21004/
105 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/public/FrontWeb/Login.aspx
106 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ http://bla.dss.go.th/accreditation/
107 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ http://onestop.most.go.th/mstq/web/
108 กรมศิลปากร บริการเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN),
หนังสือ (ISBN)
https://e-service.nlt.go.th/
109 กรมศิลปากร การนำเข้า และส่งออก ผ่านระบบ NSW http://www.thainsw.net/INSW/index.jsp
110 กรมศิลปากร ตีความพิกัดอัตราศุลกากร http://tariffeservice.customs.go.th/ITRF/
111 กรมศิลปากร ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีศุลกากร และตัวแทนออกของ http://registeronline.customs.go.th/RON/SecurityServlet?lang=th&left_menu
=nmenu_esevice_181129_01#
112 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอตรา T Mark http://www.thailandtrustmark.com/
113 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ https://datacenter.deqp.go.th/ngo
114 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านคาราโอเกะ http://movie.culture.go.th/
115 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเกม http://movie.culture.go.th/
116 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อภาพยนตร์ http://movie.culture.go.th/
117 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดร้านเช่าซื้อวีดิทัศน์ http://movie.culture.go.th/
118 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน (สินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน) http://excredit.dip.go.th/system/
119 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=SPA&appList
=%5B76%5D&viewName=PermitList
120 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=ELDERLYCARE
&appList=%5B264%2C319%5D&viewName=PermitList
121 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=ELDERLYCARE
&appList=%5B264%2C319%5D&viewName=PermitList
122 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน https://service.govchannel.go.th/th/Apps/SingleForm/List2?bid=BEAUTYCLINIC
&appList=%5B284%5D&viewName=PermitList
123 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ http://spa.hss.moph.go.th/adminspa_new/registerSchool.php
124 กรมสรรพสามิต ยื่นเสียภาษีสรรพสามิต https://edclogin.excise.go.th/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D0SZfN
MPZhFV5IWTwVW9G6hoaaqd0M1tQ8fUDp8BVCWc85mhozeYpUP%2F5Q
jJWXCjX99Y8UpjYekenfvh7bas9fHvfwNVBB5SC78vD3gYs56NgirxaHSgL8
9X82qLw57C%2Fiv%2BR9JTET5XX%2F8SU1bhv4NxVxHzBJ1YyRBPmoO
f008sG%2By8PFZtvO96pQ3H%2Bw%2B2Yds4%2FK5OXvJ08SQRocdyfR
5G6OMx95HFWnvlDavtiQ4r93xj%2Bo3Rmogg424m7Y3xQFUpNc8WUOO
F82EnmbpffgGStcI1WwxKsinhddGiSS5o%3D%20agentid%3Dedcsso.excise
.go.th%20ver%3D1%20crmethod%3D2&ECID-Context=1.005c_iOOv3y4ul
WzLwfP8A0006GC000086%3BkXjE
125 กรมสรรพสามิต จดทะเบียนสรรพสามิต https://edclogin.excise.go.th/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D7FYE4
qYlfsZAnRSpDzDq1uKuThsQMDdSijXkZwH1SBBf5Fw85r9UzeaYjuDQndXU
Eb2LcpfxhehwA0mI6VWVwie3qzpDyE9RYtQP0Zaz3%2FzQmmYaFWwqhy
BpnZnBAapUC2PwQfcymm6%2B%2B0zOA4ckOGagBKiij6Nc1QK8d5M2
dzYKGknzgwQwr1sl72OihjicKwt3gmn7wupisHlQcwWwj0E8BsscsnaeXYbzpk
%2FkLKFXobf6b0tZusY%2FwAadCtWDu%2Ba6JUbylDVVijrMmc8AzMdmxLL
Yy%2BjSGVwaeGj3ObJmQRhr2j5sF0TgogUAeZxI0673VuVb5ybeTeH87rAfo
5ovr0M2ReowjYLMs3qhylc%3D%20agentid%3Dedcsso.excise.go.th%20ver
%3D1%20crmethod%3D2&ECID-Context=1.005dTJaaXC84ulWzLwfP8A0006
GC000Giw%3BkXjE
126 กรมสรรพสามิต ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต 127 กรมสรรพากร ยื่นภาษีนิติบุคคล https://www.rd.go.th/publish/27859.0.html
128 กรมสรรพากร ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม https://www.rd.go.th/publish/27864.0.html
129 กรมสรรพากร ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ https://www.rd.go.th/publish/27863.0.html
130 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ ขอนำเข้าส่งออกแร่ http://dpimnsw.dpim.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
131 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดินประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
132 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใช้ที่ดิน กนอ.01/2 https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
133 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
134 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม ม. 39 ทวิ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
135 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
136 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอใบรับรอง ตาม ม. 32 ทวิ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
137 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
138 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมต่อขยาย https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
139 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่ออายุการขอใช้ที่ดินในการนิคมฯ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
140 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าวัตถุดิบในเขตเสรี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
141 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำของเข้าในเขตเสรีเพื่อส่งออก https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
142 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
143 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นภาษีเครื่องจักรในประเทศ https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
144 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขอนำของออกจากเขตเสรี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
145 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกสิทธิด้านภาษี https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
146 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯ นิติบุคคลต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
147 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตที่พักอาศัย
และพาณิชย์ นิติบุคคลต่างด้าว
https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
148 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิติบุคคลไทย https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
149 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว และครอบครัว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
150 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเพิ่มตำแหน่งให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
151 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มตำแหน่งกรรมการให้ช่างฝีมือต่างด้าว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
152 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประทับตรา visa ของคนอยู่ชั่วคราว https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php
153 การประปานครหลวง บริการผู้ใช้กลุ่มธุรกิจการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/
154 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริการสอบเทียบมาตรวิทยา http://calservices.nimt.or.th/cal2017/customer2f1/index.php
155 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ สมบัติของวัสดุ https://www.tistr.or.th/mpad1/
156 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทดสอบผลิตภัณฑ์ http://onestop.most.go.th/mstq/web/testingService
157 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบเครื่องมือ http://onestop.most.go.th/mstq/web/calibrationService
158 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง https://biz.govchannel.go.th/
159 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายตรง https://biz.govchannel.go.th/
160 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายของผ่านสื่อ https://biz.govchannel.go.th/
161 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดทะเบียนขายของผ่านสื่อ https://biz.govchannel.go.th/
162 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล https://etax.boi.go.th/home/signin
163 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร https://emt.boi.go.th/emtui/CommonPageUI/DownLoad.aspx
164 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน SINGLE WINDOW Visa and Work Permit System https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php
165 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน e-Investment Promotion https://boi-investment.boi.go.th/public/
166 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระบบการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินออนไลน์ (E-LAND) https://e-land.boi.go.th/login.php
167 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระบบงานบัตรส่งเสริม(Promotion Certificate System) https://e-promotion-certificate.boi.go.th/
168 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอส่งออกน้ำตาลทรายแดง http://export2.ocsb.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
169 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำเข้า และส่งออกน้ำตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ NSW
http://export2.ocsb.go.th/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
170 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
171 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-submission) (วัตถุเสพติด) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
172 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-submission) (อาหาร) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
173 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-submission) (เครื่องมือแพทย์) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
174 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-submission) (เครื่องสำอาง) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
175 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-submission) (วัตถุอันตราย) https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx
176 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ขอใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://consult.onep.go.th/
177 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://eia.onep.go.th/index.php
178 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา https://www.consultant.pdmo.go.th/
179 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การขออนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์
และเครื่องกำเนิดรังสี
https://www.oap.go.th/services/1
180 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline/
181 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ผ่านระบบ NSW
https://epermit.oap.go.th/OAPNSW
182 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี https://www.oap.go.th/services/rso
183 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระบบขอรับบริการด้านภาษี (3 กรมภาษี) https://etax.mof.go.th
184 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
185 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
186 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม https://itisi.go.th/e-license/
187 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาขายเฉพาะครั้ง https://itisi.go.th/e-license/
188 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบแทนใบอนุญาต https://itisi.go.th/e-license/
189 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต https://itisi.go.th/e-license/
190 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอโอนใบอนุญาต สมอ. https://itisi.go.th/e-license/
191 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขออนุญาตเป็นผู้ผลิต,ผู้ส่งออก,สินค้าเกษตร http://tas.acfs.go.th/nsw/
192 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา https://aqa2.onesqa.or.th/
193 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอใช้ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ http://www.qsbg.or.th/bio-res/
194 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประเมินความพร้อมการเป็นผู้ส่งออก (Thailand Readiness
Assessment & Knowledge Management: TERAK)
https://terak.exim.go.th/sign-in
195 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย E-Learning เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก https://elearning.exim.go.th/home/
งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ
1 กรมการจัดหางาน ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
2 กรมการจัดหางาน แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY) https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
3 กรมการจัดหางาน ขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
4 กรมการจัดหางาน ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php?token=
5 กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน https://empui.doe.go.th/auth/index
6 กรมการจัดหางาน ไทยมีงานทำ https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/
7 กรมการจัดหางาน ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center) https://smartjob.doe.go.th/
8 กรมการท่องเที่ยว ขึ้นทะเบียนไกด์ http://tbl.dot.go.th/DOT-Guide/page/signin.aspx
9 กรมเจ้าท่า ขอหนังสือคนประจำเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
10 กรมเจ้าท่า ขอประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
11 กรมเจ้าท่า ทำสัญญาคนประจำเรือ http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf
12 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือ https://seabook.fisheries.go.th/web/login
13 กรมประมง หนังสือคนประจำเรือเฉพาะกิจ https://seabook2.fisheries.go.th/web/login
14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ https://epermit.dbd.go.th/YoungAcc/login.html
15 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
17 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ http://e-license.dsd.go.th/dev/web/index.php?r=site/login
18 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน https://eservice.labour.go.th/eformweb/
19 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย https://eservice.labour.go.th/eformweb/
20 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน http://s90.labour.go.th/e_request/login.php
21 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ http://server91.labour.go.th/advisorv2/login.php
22 สำนักงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 https://www.sso.go.th/section40_regist/
23 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน https://www.sso.go.th/wpr/main/login
24 สำนักงานประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ https://www.sso.go.th/wpr/main/login
25 สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
26 สำนักงานประกันสังคม ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/eservices/esv/txn1d05.do
27 สำนักงานประกันสังคม งานทะเบียนผู้ประกันตน https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
28 สำนักงานประกันสังคม ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินสมทบ https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do
29 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
http://opas.moj.go.th/application_form.php
30 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่ออายุบัตรนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ http://opas.moj.go.th/src_renew.php
31 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขออนุญาตประกอบอาชีพครู (ชั่วคราว) http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
32 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบประกอบอาชีพครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
33 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครูต่างชาติ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
34 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
35 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
36 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
37 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตครู กรณีไม่ได้เป็นครู http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
38 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
39 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา
กรณีไม่ได้เป็นผู้บริหารการศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
40 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอต่ออายุใบอนุญาตศึกษานิเทศก์
กรณีไม่ได้เป็นศึกษานิเทศก์
http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
41 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอใบแทนใบอนุญาตครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
42 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตอาชีพครู https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
43 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารสถานศึกษา https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
44 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารการศึกษา https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
45 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเป็นศึกษานิเทศก์ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
46 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอรับรองคุณวุฒิเพื่อเป็นครู http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/