คู่มือธงไตรรงค์
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
คู่มือการจัดการมรดก
สรุปภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2565-2566
สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
พุทธธรรมนำปัญญา 25 พ.ค. 66 ตอน : ใจสงบก็พบสุข
25/05/2566 การดู 30 ครั้ง
รายการถัดไป
ลีลาชีวิต 9 ธ.ค. 64 ตอน : คนรวย ๔
9/12/2564 ผู้ชม 173
ประทีปธรรมนำชีวิต 9 ธ.ค. 64
9/12/2564 ผู้ชม 617
พุทธธรรมนำปัญญา 1 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 111
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 1 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 1 ต.ค. 65 ตอน : อคติพาสู่วินาส ๓
12/10/2565 ผู้ชม 184
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ต.ค. 65 ตอน : ปกิณณกธรรม ๒
12/10/2565 ผู้ชม 117
ลีลาชีวิต 2 ต.ค. 65 ตอน : สัจธรรมชีวิต
12/10/2565 ผู้ชม 167
สยามปันสุข 2 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 111
ลีลาชีวิต 3 ต.ค. 65 ตอน : โลกกระทำอย่าถลำลึก
12/10/2565 ผู้ชม 122
ลีลาชีวิต 4 ต.ค. 65 ตอน : ซื้อโอกาส
12/10/2565 ผู้ชม 116
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ต.ค. 65 ตอน : ปกิณณกธรรม ๓
12/10/2565 ผู้ชม 101
ลีลาชีวิต 5 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๑
12/10/2565 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 6 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๒
12/10/2565 ผู้ชม 120
ประทีปธรรมนำชีวิต 6 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 110
ลีลาชีวิต 7 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๓
12/10/2565 ผู้ชม 220
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 8 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 117
ลีลาชีวิต 8 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๔
12/10/2565 ผู้ชม 110
พุทธธรรมนำปัญญา 8 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 115
ลีลาชีวิต 9 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๕
12/10/2565 ผู้ชม 128
สยามปันสุข 9 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 118
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ต.ค. 65 ตอน : ๙ ใช้ให้คุณและโทษ
12/10/2565 ผู้ชม 114
ลีลาชีวิต 10 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๖
12/10/2565 ผู้ชม 128
ลีลาชีวิต 11 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๗
12/10/2565 ผู้ชม 95
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ต.ค. 65 ตอน : ๙ รู้จัก
12/10/2565 ผู้ชม 241
ลีลาชีวิต 12 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๑
12/10/2565 ผู้ชม 135
ลีลาชีวิต 13 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๒
13/10/2565 ผู้ชม 104
ประทีปธรรมนำชีวิต 13 ต.ค. 65
13/10/2565 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 14 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๓
16/10/2565 ผู้ชม 114
พุทธธรรมนำปัญญา 15 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 203
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 15 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 207
ลีลาชีวิต 15 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๔
16/10/2565 ผู้ชม 196
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ต.ค. 65 ตอน : ละตระหนี่ สร้างกุศล
16/10/2565 ผู้ชม 207
ลีลาชีวิต 16 ต.ค. 65 ตอน : ป้ายสี
16/10/2565 ผู้ชม 209
สยามปันสุข 16 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 270
ลีลาชีวิต 17 ต.ค. 65 ตอน : น้ำลดตอผุด
17/10/2565 ผู้ชม 219
ลีลาชีวิต 18 ต.ค. 65 ตอน : สัจธรรมชีวิต
18/10/2565 ผู้ชม 100
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ต.ค. 65 ตอน : วางตนในธรรมะได้อะไร
18/10/2565 ผู้ชม 107
ลีลาชีวิต 19 ต.ค. 65 ตอน : โลกกระทำอย่าถลำลึก
19/10/2565 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 20 ต.ค. 65 ตอน : ซื้อโอกาส
20/10/2565 ผู้ชม 102
ประทีปธรรมนำชีวิต 20 ต.ค. 65
20/10/2565 ผู้ชม 110
ลีลาชีวิต 21 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๑
21/10/2565 ผู้ชม 110
พุทธธรรมนำปัญญา 22 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 91
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 22 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 22 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๒
23/10/2565 ผู้ชม 91
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ต.ค. 65 ตอน : กรรมชั่วย่ำยี กรรมดีส่งเสริม ๑
23/10/2565 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 23 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๓
23/10/2565 ผู้ชม 104
สยามปันสุข 23 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 109
ลีลาชีวิต 24 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๔
24/10/2565 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 25 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๕
25/10/2565 ผู้ชม 106
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ต.ค. 65 ตอน : กรรมชั่วย่ำยี กรรมดีส่งเสริม ๒
25/10/2565 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 26 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๖
26/10/2565 ผู้ชม 119
ประทีปธรรมนำชีวิต 27 ต.ค. 65
27/10/2565 ผู้ชม 108
ลีลาชีวิต 27 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๗
27/10/2565 ผู้ชม 98
ลีลาชีวิต 28 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๑
28/10/2565 ผู้ชม 95
พุทธธรรมนำปัญญา 29 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 159
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 29 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 86
ลีลาชีวิต 29 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๒
30/10/2565 ผู้ชม 151
ลีลาชีวิต 30 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๓
30/10/2565 ผู้ชม 103
สยามปันสุข 30 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 100
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ต.ค. 65 ตอน : บุญประจำปี ประเพณียอดนิยม
30/10/2565 ผู้ชม 101
ลีลาชีวิต 31 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๔
31/10/2565 ผู้ชม 155
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 พ.ย. 65 ตอน : คนน่าเบื่อ
1/11/2565 ผู้ชม 158
ลีลาชีวิต 1 พ.ย. 65 ตอน : ป้ายสี
1/11/2565 ผู้ชม 103
ลีลาชีวิต 2 พ.ย. 65 ตอน : พัฒนาผิดรูปแบบ
2/11/2565 ผู้ชม 160
ลีลาชีวิต 3 พ.ย. 65 ตอน : หักพร้าด้วยเข่า
3/11/2565 ผู้ชม 94
ประทีปธรรมนำชีวิต 3 พ.ย. 65
3/11/2565 ผู้ชม 108
ลีลาชีวิต 4 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑
4/11/2565 ผู้ชม 101
พุทธธรรมนำปัญญา 5 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 157
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 5 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 85
ลีลาชีวิต 5 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๒
6/11/2565 ผู้ชม 88
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 พ.ย. 65 ตอน : ผู้บริหารที่ดีทำอย่างไร
6/11/2565 ผู้ชม 87
ลีลาชีวิต 6 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๓
6/11/2565 ผู้ชม 97
สยามปันสุข 6 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 164
ลีลาชีวิต 7 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๔
7/11/2565 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 8 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๕
8/11/2565 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ย. 65 ตอน : คนดี ดีได้อย่างไร
8/11/2565 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 9 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๖
9/11/2565 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 10 พ.ย. 65 ตอน ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๗
10/11/2565 ผู้ชม 71
ประทีปธรรมนำชีวิต 10 พ.ย. 65
10/11/2565 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 11 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๘
11/11/2565 ผู้ชม 193
พุทธธรรมนำปัญญา 12 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 82
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 12 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 80
ลีลาชีวิต 12 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๙
13/11/2565 ผู้ชม 165
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 พ.ย. 65 ตอน : พระก็สับสน คนก็วุ่นวาย
13/11/2565 ผู้ชม 194
ลีลาชีวิต 13 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๐
13/11/2565 ผู้ชม 182
สยามปันสุข 13 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 125
ลีลาชีวิต 14 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๑
14/11/2565 ผู้ชม 149
ลีลาชีวิต 15 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๒
15/11/2565 ผู้ชม 198
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 พ.ย. 65 ตอน : พระก็สับสน คนก็วุ่นวาย ๒
15/11/2565 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 15 พ.ย. 65 ตอน : ป้ายสี
16/11/2565 ผู้ชม 139
ลีลาชีวิต 17 พ.ย. 65 ตอน : พัฒนาผิดรูปแบบ
17/11/2565 ผู้ชม 185
ลีลาชีวิต 18 พ.ย. 65 ตอน : หักพร้าด้วยเข่า
20/11/2565 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 19 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑
20/11/2565 ผู้ชม 154
พุทธธรรมนำปัญญา 19 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 86
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 19 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 137
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 พ.ย. 65 ตอน : มนุษย์ตัว "อ" ๑
20/11/2565 ผู้ชม 80
ลีลาชีวิต 20 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๒
20/11/2565 ผู้ชม 180
สยามปันสุข 20 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 135
ลีลาชีวิต 21 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๓
21/11/2565 ผู้ชม 82
ลีลาชีวิต 22 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๔
22/11/2565 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ย. 65 ตอน : มนุษย์ตัว "อ" ๒
22/11/2565 ผู้ชม 152
ลีลาชีวิต 23 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๕
23/11/2565 ผู้ชม 116
ลีลาชีวิต 24 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๖
24/11/2565 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 25 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๗
25/11/2565 ผู้ชม 215
พุทธธรรมนำปัญญา 26 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 193
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 26 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 198
ลีลาชีวิต 26 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๘
27/11/2565 ผู้ชม 180
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 พ.ย. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๑
27/11/2565 ผู้ชม 116
สยามปันสุข 27 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 236
ลีลาชีวิต 27 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๙
28/11/2565 ผู้ชม 86
ลีลาชีวิต 28 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๐
28/11/2565 ผู้ชม 218
ลีลาชีวิต 29 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๑
29/11/2565 ผู้ชม 92
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 พ.ย. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๒
29/11/2565 ผู้ชม 83
ลีลาชีวิต 30 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๒
30/11/2565 ผู้ชม 73
ลีลาชีวิต 1 ธ.ค. 65 ตอน : ป้ายสี
1/12/2565 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 2 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๑
2/12/2565 ผู้ชม 154
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 82
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 3 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 89
ลีลาชีวิต 3 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๒
4/12/2565 ผู้ชม 134
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ธ.ค. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๓
4/12/2565 ผู้ชม 142
ลีลาชีวิต 4 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๓
4/12/2565 ผู้ชม 151
สยามปันสุข 4 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 5 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๔
5/12/2565 ผู้ชม 80
ลีลาชีวิต 6 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๖
6/12/2565 ผู้ชม 146
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ธ.ค. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๔
6/12/2565 ผู้ชม 79
ลีลาชีวิต 7 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๑
7/12/2565 ผู้ชม 144
ประทีปธรรมนำชีวิต 8 ธ.ค. 65
8/12/2565 ผู้ชม 95
ลีลาชีวิต 8 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๒
8/12/2565 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 9 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๓
9/12/2565 ผู้ชม 215
พุทธธรรมนำปัญญา 10 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 88
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 10 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 87
ลีลาชีวิต 10 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๔
11/12/2565 ผู้ชม 84
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ธ.ค. 65 ตอน : พระคุณอุ่นเกล้า
11/12/2565 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 11 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๕
11/12/2565 ผู้ชม 93
สยามปันสุข 11 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 94
ลีลาชีวิต 12 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๑
12/12/2565 ผู้ชม 168
ลีลาชีวิต 13 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๒
13/12/2565 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ธ.ค. 65 ตอน : ยศศักดิ์ จงตระหนักให้ดี
13/12/2565 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 14 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๓
14/12/2565 ผู้ชม 100
ลีลาชีวิต 15 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๔
15/12/2565 ผู้ชม 172
ประทีปธรรมนำชีวิต 15 ธ.ค. 65
15/12/2565 ผู้ชม 103
ลีลาชีวิต 16 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๕
16/12/2565 ผู้ชม 200
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 144
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 17 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 141
ลีลาชีวิต 17 ธ.ค. 65 ตอน : อยู่เป็นคน ต้องทนต่อปาก
18/12/2565 ผู้ชม 152
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๑
18/12/2565 ผู้ชม 148
ลีลาชีวิต 18 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๑
18/12/2565 ผู้ชม 185
สยามปันสุข 18 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 152
ลีลาชีวิต 19 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๒
19/12/2565 ผู้ชม 160
ลีลาชีวิต 20 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๓
20/12/2565 ผู้ชม 88
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
20/12/2565 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 21 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๔
21/12/2565 ผู้ชม 243
ลีลาชีวิต 22 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๕
22/12/2565 ผู้ชม 166
ประทีปธรรมนำชีวิต 22 ธ.ค. 65
22/12/2565 ผู้ชม 167
ลีลาชีวิต 23 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๑
29/12/2565 ผู้ชม 91
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 138
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 24 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 24 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๒
29/12/2565 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 25 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๓
29/12/2565 ผู้ชม 148
สยามปันสุข 25 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 149
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
29/12/2565 ผู้ชม 72
ลีลาชีวิต 26 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๔
29/12/2565 ผู้ชม 185
ลีลาชีวิต 27 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๕
29/12/2565 ผู้ชม 156
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
29/12/2565 ผู้ชม 165
ลีลาชีวิต 28 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๑
29/12/2565 ผู้ชม 163
ลีลาชีวิต 29 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๒
29/12/2565 ผู้ชม 114
ประทีปธรรมนำชีวิต 29 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 175
ลีลาชีวิต 30 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๓
31/12/2565 ผู้ชม 119
ลีลาชีวิต 31 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๔
31/12/2565 ผู้ชม 128
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ธ.ค. 65
1/01/2566 ผู้ชม 148
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 31 ธ.ค. 65
1/01/2566 ผู้ชม 160
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
1/01/2566 ผู้ชม 201
ลีลาชีวิต 1 ม.ค. 66 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๖
1/01/2566 ผู้ชม 166
สยามปันสุข 1 ม.ค. 66
1/01/2566 ผู้ชม 127
ลีลาชีวิต 2 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
2/01/2566 ผู้ชม 118
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
2/01/2566 ผู้ชม 159
ลีลาชีวิต 3 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๑
3/01/2566 ผู้ชม 179
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ม.ค. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๑
3/01/2566 ผู้ชม 113
ลีลาชีวิต 4 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๒
4/01/2566 ผู้ชม 184
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
4/01/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 5 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๓
5/01/2566 ผู้ชม 141
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ม.ค. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๒
5/01/2566 ผู้ชม 243
ลีลาชีวิต 6 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
6/01/2566 ผู้ชม 114
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
6/01/2566 ผู้ชม 147
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ม.ค. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
8/01/2566 ผู้ชม 164
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 7 ม.ค. 66
8/01/2566 ผู้ชม 176
ลีลาชีวิต 7 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๔
8/01/2566 ผู้ชม 127
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ม.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๑
8/01/2566 ผู้ชม 189
ลีลาชีวิต 8 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๕
8/01/2566 ผู้ชม 136
สยามปันสุข 8 ม.ค. 66
8/01/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 9 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๖
9/01/2566 ผู้ชม 78
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ม.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๒
9/01/2566 ผู้ชม 170
ลีลาชีวิต 10 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ ศ ๒๕๖๖
10/01/2566 ผู้ชม 135
พุทธธรรมนำปัญญา 10 ม.ค. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
10/01/2566 ผู้ชม 151
ลีลาชีวิต 11 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
11/01/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 12 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่ขมขื่น
12/01/2566 ผู้ชม 147
พุทธธรรมนำปัญญา 12 ม.ค. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๑
12/01/2566 ผู้ชม 141
ลีลาชีวิต 13 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
13/01/2566 ผู้ชม 167
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ม.ค. 66
13/01/2566 ผู้ชม 199
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ม.ค. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๒
15/01/2566 ผู้ชม 163
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 14 ม.ค. 66
15/01/2566 ผู้ชม 162
ลีลาชีวิต 14 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๒
15/01/2566 ผู้ชม 187
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ม.ค. 66
15/01/2566 ผู้ชม 167
ลีลาชีวิต 15 ม.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
15/01/2566 ผู้ชม 96
สยามปันสุข 15 ม.ค. 66
16/01/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 16 ม.ค. 66 ตอน : ยุติการ ขัด ๑
16/01/2566 ผู้ชม 141
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ม.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๑
16/01/2566 ผู้ชม 131
ลีลาชีวิต 17 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
17/01/2566 ผู้ชม 76
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ม.ค. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๑
17/01/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 18 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๑
18/01/2566 ผู้ชม 113
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ม.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๒
18/01/2566 ผู้ชม 144
ลีลาชีวิต 19 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๒
19/01/2566 ผู้ชม 140
พุทธธรรมนำปัญญา 19 ม.ค. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๒
19/01/2566 ผู้ชม 164
ลีลาชีวิต 20 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๓
20/01/2566 ผู้ชม 133
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๑
20/01/2566 ผู้ชม 140
ลีลาชีวิต 21 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๔
22/01/2566 ผู้ชม 155
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ม.ค. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๑
22/01/2566 ผู้ชม 78
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 21 ม.ค. 66
22/01/2566 ผู้ชม 133
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๒
22/01/2566 ผู้ชม 133
ลีลาชีวิต 22 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๕
22/01/2566 ผู้ชม 143
สยามปันสุข 22 ม.ค. 66
22/01/2566 ผู้ชม 200
ลีลาชีวิต 23 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๖
23/01/2566 ผู้ชม 74
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๓
23/01/2566 ผู้ชม 136
ลีลาชีวิต 24 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
24/01/2566 ผู้ชม 215
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ม.ค. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๒
24/01/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 25 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่ขมขื่น
25/01/2566 ผู้ชม 133
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๔
25/01/2566 ผู้ชม 129
ลีลาชีวิต 26 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
26/01/2566 ผู้ชม 160
พุทธธรรมนำปัญญา 26 ม.ค. 66 ตอน : ศาสนา...ศูนย์กลางของชุมชน
26/01/2566 ผู้ชม 144
ลีลาชีวิต 27 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๒
27/01/2566 ผู้ชม 126
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๕
27/01/2566 ผู้ชม 154
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ม.ค. 66 ตอน : วันพระสำคัญไฉน
29/01/2566 ผู้ชม 190
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 28 ม.ค. 66
29/01/2566 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 28 ม.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
29/01/2566 ผู้ชม 121
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๖
29/01/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 29 ม.ค. 66 ตอน : ยุติการ ขัด
29/01/2566 ผู้ชม 104
สยามปันสุข 29 ม.ค. 66
29/01/2566 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 30 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
30/01/2566 ผู้ชม 139
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ม.ค. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๑
30/01/2566 ผู้ชม 134
ลีลาชีวิต 31 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
31/01/2566 ผู้ชม 69
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ม.ค. 66 ตอน : รามเกียรติ์วัดโพธิ์
31/01/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 1 ก.พ. 66 ตอน : ไหว้ ๒
1/02/2566 ผู้ชม 133
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ก.พ. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๒
1/02/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 2 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑
2/02/2566 ผู้ชม 95
พุทธธรรมนำปัญญา 2 ก.พ. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๑
2/02/2566 ผู้ชม 188
ลีลาชีวิต 3 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๒
3/02/2566 ผู้ชม 114
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
3/02/2566 ผู้ชม 127
พุทธธรรมนำปัญญา 4 ก.พ. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๒
5/02/2566 ผู้ชม 130
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 ก.พ. 66
5/02/2566 ผู้ชม 111
ลีลาชีวิต 4 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๓
5/02/2566 ผู้ชม 119
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
5/02/2566 ผู้ชม 127
ลีลาชีวิต 5 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๔
5/02/2566 ผู้ชม 125
สยามปันสุข 5 ก.พ. 66
5/02/2566 ผู้ชม 180
ลีลาชีวิต 6 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๕
6/02/2566 ผู้ชม 65
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
6/02/2566 ผู้ชม 133
ลีลาชีวิต 7 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๖
7/02/2566 ผู้ชม 123
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ก.พ. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๑
7/02/2566 ผู้ชม 125
ลีลาชีวิต 8 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๗
8/02/2566 ผู้ชม 128
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
8/02/2566 ผู้ชม 113
ลีลาชีวิต 9 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๘
9/02/2566 ผู้ชม 133
พุทธธรรมนำปัญญา 9 ก.พ. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๒
9/02/2566 ผู้ชม 82
ลีลาชีวิต 10 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๙
10/02/2566 ผู้ชม 87
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๑
10/02/2566 ผู้ชม 140
พุทธธรรมนำปัญญา 11 ก.พ. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
12/02/2566 ผู้ชม 57
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 11 ก.พ. 66
12/02/2566 ผู้ชม 152
ลีลาชีวิต 11 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๐
12/02/2566 ผู้ชม 101
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
13/02/2566 ผู้ชม 92
ลีลาชีวิต 12 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๑
13/02/2566 ผู้ชม 72
สยามปันสุข 12 ก.พ. 66
13/02/2566 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 13 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๒
13/02/2566 ผู้ชม 79
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
13/02/2566 ผู้ชม 72
ลีลาชีวิต 14 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๓
14/02/2566 ผู้ชม 86
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ก.พ. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
14/02/2566 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 15 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๔
15/02/2566 ผู้ชม 70
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
15/02/2566 ผู้ชม 89
ลีลาชีวิต 16 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑
16/02/2566 ผู้ชม 87
พุทธธรรมนำปัญญา 16 ก.พ. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
16/02/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 17 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๒
17/02/2566 ผู้ชม 63
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๕
17/02/2566 ผู้ชม 79
พุทธธรรมนำปัญญา 18 ก.พ. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๑
19/02/2566 ผู้ชม 73
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 ก.พ. 66
19/02/2566 ผู้ชม 95
ลีลาชีวิต 18 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๓
19/02/2566 ผู้ชม 87
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๖
19/02/2566 ผู้ชม 151
ลีลาชีวิต 19 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๔
19/02/2566 ผู้ชม 90
สยามปันสุข 19 ก.พ. 66
19/02/2566 ผู้ชม 88
ลีลาชีวิต 20 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๕
20/02/2566 ผู้ชม 125
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๗
20/02/2566 ผู้ชม 83
ลีลาชีวิต 21 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๖
21/02/2566 ผู้ชม 62
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ก.พ. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๒
21/02/2566 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 22 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๗
22/02/2566 ผู้ชม 68
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๑
22/02/2566 ผู้ชม 155
ลีลาชีวิต 23 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๘
23/02/2566 ผู้ชม 68
พุทธธรรมนำปัญญา 23 ก.พ. 66 ตอน : มาฆบูชา วันแห่งความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
23/02/2566 ผู้ชม 77
ลีลาชีวิต 24 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๙
24/02/2566 ผู้ชม 60
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๒
24/02/2566 ผู้ชม 92
พุทธธรรมนำปัญญา 25 ก.พ. 66 ตอน : สุขกับงาน เบิกบานด้วยธรรมะ
26/02/2566 ผู้ชม 75
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 25 ก.พ. 66
26/02/2566 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 25 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๐
26/02/2566 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๓
26/02/2566 ผู้ชม 122
ลีลาชีวิต 26 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๑
26/02/2566 ผู้ชม 98
สยามปันสุข 26 ก.พ. 66
26/02/2566 ผู้ชม 76
ลีลาชีวิต 27 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๒
27/02/2566 ผู้ชม 96
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๔
27/02/2566 ผู้ชม 92
ลีลาชีวิต 28 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๓
28/02/2566 ผู้ชม 68
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ก.พ. 66 ตอน : เปรตวัดสุทัศน์ ตำนานที่สะท้อนหลักธรรม
28/02/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 1 มี.ค. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๔
1/03/2566 ผู้ชม 58
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๕
1/03/2566 ผู้ชม 87
ลีลาชีวิต 2 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑
2/03/2566 ผู้ชม 76
พุทธธรรมนำปัญญา 2 มี.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๑
2/03/2566 ผู้ชม 79
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๖
3/03/2566 ผู้ชม 62
ลีลาชีวิต 3 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๒
3/03/2566 ผู้ชม 92
พุทธธรรมนำปัญญา 4 มี.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๒
5/03/2566 ผู้ชม 93
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 มี.ค. 66
5/03/2566 ผู้ชม 150
ลีลาชีวิต 4 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๓
5/03/2566 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๗
5/03/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 5 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๔
5/03/2566 ผู้ชม 68
สยามปันสุข 5 มี.ค. 66
5/03/2566 ผู้ชม 87
ลีลาชีวิต 6 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๕
6/03/2566 ผู้ชม 134
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๘
6/03/2566 ผู้ชม 100
ลีลาชีวิต 7 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๖
7/03/2566 ผู้ชม 100
พุทธธรรมนำปัญญา 7 มี.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๑
7/03/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 8 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๗
8/03/2566 ผู้ชม 90
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๙
8/03/2566 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 9 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๘
9/03/2566 ผู้ชม 68
พุทธธรรมนำปัญญา 9 มี.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๒
9/03/2566 ผู้ชม 82
ลีลาชีวิต 10 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๙
10/03/2566 ผู้ชม 76
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๐
10/03/2566 ผู้ชม 152
พุทธธรรมนำปัญญา 11 มี.ค. 66 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
12/03/2566 ผู้ชม 84
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 11 มี.ค. 66
12/03/2566 ผู้ชม 74
ลีลาชีวิต 11 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๐
12/03/2566 ผู้ชม 77
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๑
12/03/2566 ผู้ชม 79
ลีลาชีวิต 12 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๑
12/03/2566 ผู้ชม 56
สยามปันสุข 12 มี.ค. 66
12/03/2566 ผู้ชม 76
ลีลาชีวิต 13 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๒
13/03/2566 ผู้ชม 91
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 มี.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๑
13/03/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 14 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๓
14/03/2566 ผู้ชม 89
พุทธธรรมนำปัญญา 14 มี.ค. 66 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
14/03/2566 ผู้ชม 94
ลีลาชีวิต 15 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๔
15/03/2566 ผู้ชม 58
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 มี.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๒
15/03/2566 ผู้ชม 63
ลีลาชีวิต 16 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๕
16/03/2566 ผู้ชม 149
พุทธธรรมนำปัญญา 16 มี.ค. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๑
16/03/2566 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 17 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๖
17/03/2566 ผู้ชม 89
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 มี.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๑
17/03/2566 ผู้ชม 67
พุทธธรรมนำปัญญา 18 มี.ค. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 84
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 มี.ค. 66
19/03/2566 ผู้ชม 68
ลีลาชีวิต 18 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑
19/03/2566 ผู้ชม 90
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 มี.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 19 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 84
สยามปันสุข 19 มี.ค. 66
19/03/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 20 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๓
20/03/2566 ผู้ชม 99
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑
20/03/2566 ผู้ชม 82
ลีลาชีวิต 21 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๔
21/03/2566 ผู้ชม 51
พุทธธรรมนำปัญญา 21 มี.ค. 66 ตอน : การศึกษาพระอภิธรรมเพื่อละ ๑
21/03/2566 ผู้ชม 55
ลีลาชีวิต 22 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๕
22/03/2566 ผู้ชม 84
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒
22/03/2566 ผู้ชม 95
ลีลาชีวิต 23 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๖
23/03/2566 ผู้ชม 135
พุทธธรรมนำปัญญา 23 มี.ค. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
23/03/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 24 มี.ค.66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๗
24/03/2566 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๓
24/03/2566 ผู้ชม 53
พุทธธรรมนำปัญญา 25 มี.ค. 66 ตอน : โต๊ะหมู่บูชา สัญญะทางศาสนา
26/03/2566 ผู้ชม 76
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 25 มี.ค. 66
26/03/2566 ผู้ชม 85
ลีลาชีวิต 25 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๘
26/03/2566 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๔
27/03/2566 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 26 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๙
27/03/2566 ผู้ชม 72
สยามปันสุข 26 มี.ค. 66
27/03/2566 ผู้ชม 73
ลีลาชีวิต 27 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๐
27/03/2566 ผู้ชม 132
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๕
27/03/2566 ผู้ชม 79
ลีลาชีวิต 28 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๑
28/03/2566 ผู้ชม 72
พุทธธรรมนำปัญญา 28 มี.ค. 66 ตอน : ธรรมะในวัยเรียน
28/03/2566 ผู้ชม 100
ลีลาชีวิต 29 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๒
29/03/2566 ผู้ชม 74
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๖
29/03/2566 ผู้ชม 92
ลีลาชีวิต 30 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๓
30/03/2566 ผู้ชม 82
พุทธธรรมนำปัญญา 30 มี.ค. 66 ตอน : พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในคติชาวพุทธ
30/03/2566 ผู้ชม 134
ลีลาชีวิต 31 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๔
31/03/2566 ผู้ชม 79
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๗
31/03/2566 ผู้ชม 83
พุทธธรรมนำปัญญา 1 เม.ย. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๑
2/04/2566 ผู้ชม 78
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 1 เม.ย. 66
2/04/2566 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 1 เม.ย. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๕
2/04/2566 ผู้ชม 122
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๘
2/04/2566 ผู้ชม 70
ลีลาชีวิต 2 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๑
2/04/2566 ผู้ชม 62
สยามปันสุข 2 เม.ย. 66
2/04/2566 ผู้ชม 68
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 เม.ย. 66 ตอน: อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๑
4/04/2566 ผู้ชม 66
ลีลาชีวิต 3 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๒
4/04/2566 ผู้ชม 72
ลีลาชีวิต 4 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๓
4/04/2566 ผู้ชม 65
พุทธธรรมนำปัญญา 4 เม.ย. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๒
5/04/2566 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 5 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๔
5/04/2566 ผู้ชม 60
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๒
5/04/2566 ผู้ชม 80
ลีลาชีวิต 6 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๕
6/04/2566 ผู้ชม 51
พุทธธรรมนำปัญญา 6 เม.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๑
6/04/2566 ผู้ชม 61
ลีลาชีวิต 7 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๖
7/04/2566 ผู้ชม 69
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๓
7/04/2566 ผู้ชม 82
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 8 เม.ย. 66
11/04/2566 ผู้ชม 61
พุทธธรรมนำปัญญา 8 เม.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๒
11/04/2566 ผู้ชม 49
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๔
11/04/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 9 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๘
11/04/2566 ผู้ชม 42
สยามปันสุข 9 เม.ย. 66
11/04/2566 ผู้ชม 53
ลีลาชีวิต 10 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๑
11/04/2566 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๕
11/04/2566 ผู้ชม 74
พุทธธรรมนำปัญญา 11 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๑
11/04/2566 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 11 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๒
11/04/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 12 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๓
12/04/2566 ผู้ชม 75
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๖
12/04/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 13 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๔
14/04/2566 ผู้ชม 63
พุทธธรรมนำปัญญา 13 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๒
14/04/2566 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 14 เม.ย. 66 ตอน : กาลเวลาพิสูจน์คน
15/04/2566 ผู้ชม 52
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๙
15/04/2566 ผู้ชม 58
พุทธธรรมนำปัญญา 15 เม.ย. 66 ตอน : ธรรมะยาใจ ๑
16/04/2566 ผู้ชม 48
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 15 เม.ย. 66
16/04/2566 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 15 เม.ย. 66 ตอน : วันเกิด คือ วันสติ
16/04/2566 ผู้ชม 51
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๐
16/04/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 16 เม.ย. 66 ตอน : ฝึกจิต
16/04/2566 ผู้ชม 51
สยามปันสุข 16 เม.ย. 66
16/04/2566 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 17 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๑
17/04/2566 ผู้ชม 58
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๑
17/04/2566 ผู้ชม 117
ลีลาชีวิต 18 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๒
18/04/2566 ผู้ชม 110
พุทธธรรมนำปัญญา 18 เม.ย. 66 ตอน : ธรรมะยาใจ ๒
18/04/2566 ผู้ชม 61
ลีลาชีวิต 19 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๓
19/04/2566 ผู้ชม 126
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๒
19/04/2566 ผู้ชม 52
ลีลาชีวิต 20 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๔
20/04/2566 ผู้ชม 60
พุทธธรรมนำปัญญา 20 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๑
20/04/2566 ผู้ชม 68
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๓
21/04/2566 ผู้ชม 54
ลีลาชีวิต 21 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๕
21/04/2566 ผู้ชม 50
พุทธธรรมนำปัญญา 22 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๒
23/04/2566 ผู้ชม 44
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 22 เม.ย. 66
23/04/2566 ผู้ชม 53
ลีลาชีวิต 22 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๖
23/04/2566 ผู้ชม 47
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๔
23/04/2566 ผู้ชม 60
ลีลาชีวิต 23 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๗
23/04/2566 ผู้ชม 63
สยามปันสุข 23 เม.ย. 66
23/04/2566 ผู้ชม 68
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๕
24/04/2566 ผู้ชม 57
ลีลาชีวิต 24 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๘
24/04/2566 ผู้ชม 62
พุทธธรรมนำปัญญา 25 เม.ย. 66 ตอน : ศาสนสถานชั้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
25/04/2566 ผู้ชม 57
ลีลาชีวิต 25 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๑
25/04/2566 ผู้ชม 49
ลีลาชีวิต 26 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๒
26/04/2566 ผู้ชม 121
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๖
26/04/2566 ผู้ชม 45
ลีลาชีวิต 27 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๓
27/04/2566 ผู้ชม 108
พุทธธรรมนำปัญญา 27 เม.ย. 66 ตอน : ยักษ์วัดแจ้ง - ยักษ์วัดโพธิ์ สู่กำเนิดท่าเตียน
27/04/2566 ผู้ชม 37
ลีลาชีวิต 28 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๔
28/04/2566 ผู้ชม 46
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๗
28/04/2566 ผู้ชม 42
พุทธธรรมนำปัญญา 29 เม.ย. 66 ตอน : ความรัก กับ ธรรมะ
30/04/2566 ผู้ชม 113
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 29 เม.ย. 66
30/04/2566 ผู้ชม 47
ลีลาชีวิต 29 เม.ย. 66 ตอน : กาลเวลาพิสูจน์คน
30/04/2566 ผู้ชม 40
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๘
30/04/2566 ผู้ชม 43
ลีลาชีวิต 30 เม.ย. 66 ตอน : วันเกิด คือ วันสติ
30/04/2566 ผู้ชม 104
สยามปันสุข 30 เม.ย. 66
30/04/2566 ผู้ชม 54
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๙
1/05/2566 ผู้ชม 48
ลีลาชีวิต 1 พ.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
1/05/2566 ผู้ชม 44
ลีลาชีวิต 2 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๑
2/05/2566 ผู้ชม 45
พุทธธรรมนำปัญญา 2 พ.ค. 66 ตอน : ศาสนา...ศูนย์กลางของชุมชน
2/05/2566 ผู้ชม 45
ลีลาชีวิต 3 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๒
3/05/2566 ผู้ชม 41
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๐
3/05/2566 ผู้ชม 46
ลีลาชีวิต 4 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๓
4/05/2566 ผู้ชม 45
พุทธธรรมนำปัญญา 4 พ.ค. 66 ตอน : กฎของมนุษย์ ๑
4/05/2566 ผู้ชม 40
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
5/05/2566 ผู้ชม 45
ลีลาชีวิต 5 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๔
5/05/2566 ผู้ชม 40
พุทธธรรมนำปัญญา 6 พ.ค. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
8/05/2566 ผู้ชม 38
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 6 พ.ค. 66
8/05/2566 ผู้ชม 31
ลีลาชีวิต 6 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๕
8/05/2566 ผู้ชม 32
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
8/05/2566 ผู้ชม 29
ลีลาชีวิต 7 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๖
8/05/2566 ผู้ชม 29
สยามปันสุข 7 พ.ค. 66
8/05/2566 ผู้ชม 32
ลีลาชีวิต 8 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๗
8/05/2566 ผู้ชม 34
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
8/05/2566 ผู้ชม 32
ลีลาชีวิต 9 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๘
9/05/2566 ผู้ชม 33
พุทธธรรมนำปัญญา 9 พ.ค. 66 ตอน : วันพระสำคัญไฉน
9/05/2566 ผู้ชม 34
ลีลาชีวิต 10 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๙
10/05/2566 ผู้ชม 30
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
10/05/2566 ผู้ชม 95
ลีลาชีวิต 11 พ.ค. 66 ตอน : คนขี้โกรธมีผิดพรรณเศร้าหมอง
11/05/2566 ผู้ชม 29
พุทธธรรมนำปัญญา 11 พ.ค. 66 ตอน : หน้าที่กับชีวิต ๑
11/05/2566 ผู้ชม 93
ลีลาชีวิต 12 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๑
12/05/2566 ผู้ชม 29
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 พ.ค. 66 ตอน : พระนักบริหาร การพระศาสนา ๑
12/05/2566 ผู้ชม 28
พุทธธรรมนำปัญญา 13 พ.ค. 66 ตอน : หน้าที่กับชีวิต ๒
14/05/2566 ผู้ชม 92
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 13 พ.ค. 66
14/05/2566 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 13 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๒
14/05/2566 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 14 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๓
14/05/2566 ผู้ชม 80
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 พ.ค. 66 ตอน : พระนักบริหาร การพระศาสนา ๒
14/05/2566 ผู้ชม 89
ลีลาชีวิต 15 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๔
15/05/2566 ผู้ชม 90
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 พ.ค. 66 ตอน : สุดยอดผู้เสียสละ
15/05/2566 ผู้ชม 88
พุทธธรรมนำปัญญา 16 พ.ค. 66 ตอน : ธรรมะช่วยดับร้อน (ใจ)
16/05/2566 ผู้ชม 22
ลีลาชีวิต 16 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๕
16/05/2566 ผู้ชม 22
ลีลาชีวิต 17 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๖
17/05/2566 ผู้ชม 23
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 พ.ค. 66 ตอน : รุ่งเรืองด้วยเดช
17/05/2566 ผู้ชม 24
ลีลาชีวิต 18 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๑
18/05/2566 ผู้ชม 29
พุทธธรรมนำปัญญา 18 พ.ค. 66 ตอน : สร้างเสน่ห์ด้วยสังคหวัตถุธรรม
18/05/2566 ผู้ชม 23
ลีลาชีวิต 19 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๒
19/05/2566 ผู้ชม 21
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 พ.ค. 66 ตอน : หมุดชีวิต
19/05/2566 ผู้ชม 21
พุทธธรรมนำปัญญา 20 พ.ค. 66 ตอน : เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
21/05/2566 ผู้ชม 21
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 20 พ.ค. 66
21/05/2566 ผู้ชม 17
ลีลาชีวิต 20 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๓
21/05/2566 ผู้ชม 17
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๑
21/05/2566 ผู้ชม 21
ลีลาชีวิต 21 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๔
21/05/2566 ผู้ชม 18
สยามปันสุข 21 พ.ค. 66
21/05/2566 ผู้ชม 21
ลีลาชีวิต 22 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๕
22/05/2566 ผู้ชม 19
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๒
22/05/2566 ผู้ชม 21
ลีลาชีวิต 23 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๖
23/05/2566 ผู้ชม 20
พุทธธรรมนำปัญญา 23 พ.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิต หลักธรรมแห่งความสุข
23/05/2566 ผู้ชม 27
ลีลาชีวิต 24 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๗
24/05/2566 ผู้ชม 19
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๓
24/05/2566 ผู้ชม 23
ลีลาชีวิต 25 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๘
25/05/2566 ผู้ชม 28
พุทธธรรมนำปัญญา 25 พ.ค. 66 ตอน : ใจสงบก็พบสุข
25/05/2566 ผู้ชม 30
ลีลาชีวิต 26 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๙
26/05/2566 ผู้ชม 24
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๔
26/05/2566 ผู้ชม 24
พุทธธรรมนำปัญญา 27 พ.ค. 66 ตอน : พระพุทธศาสนาเพื่อศรัทธาชน
28/05/2566 ผู้ชม 11
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 27 พ.ค. 66
28/05/2566 ผู้ชม 12
ลีลาชีวิต 27 พ.ค. 66 ตอน : คนขี้โกรธมีผิวพรรณเศร้าหมอง
28/05/2566 ผู้ชม 11
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๑
28/05/2566 ผู้ชม 16
ลีลาชีวิต 28 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๑
28/05/2566 ผู้ชม 16
สยามปันสุข 28 พ.ค. 66
28/05/2566 ผู้ชม 15
ลีลาชีวิต 29 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๒
29/05/2566 ผู้ชม 17
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 พ.ค. 66 ตอน : สุดยอดผู้เสียสละ
29/05/2566 ผู้ชม 14
ลีลาชีวิต 30 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๓
31/05/2566 ผู้ชม 14
พุทธธรรมนำปัญญา 30 พ.ค. 66 ตอน : การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา
31/05/2566 ผู้ชม 12
ลีลาชีวิต 31 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๔
31/05/2566 ผู้ชม 14
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๑
31/05/2566 ผู้ชม 16
ลีลาชีวิต 1 มิ.ย. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๕
1/06/2566 ผู้ชม 16
พุทธธรรมนำปัญญา 1 มิ.ย. 66 ตอน : กฎของมนุษย์ ๒
1/06/2566 ผู้ชม 18
ลีลาชีวิต 2 มิ.ย. 66 ตอน : โทษของการทำลายคนดี
2/06/2566 ผู้ชม 13
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 มิ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๒
2/06/2566 ผู้ชม 15

วีดีโอแนะนำ
325 e-Service
Cyber Police
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
ตู้  ปณ.1111
ศูนย์ดำรงธรรม