ถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2565

วันเวลาออกอากาศ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”   28 กรกฎาคม 2565
**********************************************


ออกอากาศ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
***********************************
เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
2.    สภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่
3.    สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
4.    สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
5.    สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
6.    สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
7.    สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร
8.    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัญสัมชัญ ธนบุรี
9.    สมาคมผู้ปกครองและนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว
10.    องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม บ้านชวนนุ่งซิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
11.    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๕
12.    หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ 
13.    หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑๑
14.    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
15.    หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
16.    ชมรมรักษ์สยาม
17.    ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
18.    สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์
19.    สโมสรไลออนส์บ้านแพ้วไทยรามัญ จ.สมุทรสาคร
20.    สมาคมศาลเจ้านำเหยามาโจ้ว

 
***********************************
เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2.    สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
3.    สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.    สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.    สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7.    สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.    สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย
9.    สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาประกอบการไทยกรุงเทพและปริมณฑล
10.    สมาคมสตรีนนทบุรี
11.    สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ แห่งประเทศไทย
12.    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.    นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
15.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๔
16.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๗
17.    สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย
18.    สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ A๑
19.    สโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ ภาค 310 – เอ2
20.    สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310อี
 

ออกอากาศ วันพุธที่  27 กรกฎาคม 2565  
***********************************
เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
2.    มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
3.    มูลนิธิมวลชนทัพภาค ๑
4.    มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
5.    มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
7.    มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
8.    มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
9.    มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
10.    มูลนิธิไทยรวมใจ
11.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12.    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
13.    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-นนทบุรี)
14.    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-สะพานใหม่)
15.    โรงเรียนเทพศิรินทร์
16.    สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
17.    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
18.    ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
19.    ชมรมคู่สมรสศาลยุติธรรม
20.    ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
 
***********************************
 เวลา 16.05 – 16.35 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
2.    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.    บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.    บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
5.    ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
6.    สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
7.    สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
8.    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
9.    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
10.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11.    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13.    สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
14.    สมาคมภริยาอัยการ
15.    สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.    สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
17.    สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
18.    คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี

 
***********************************
เวลา 16.35 – 17.05 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.    5 ศาสนา ผู้แทนศาสนา –(ผู้นำกล่าว) –(พุทธ) -(อิสลาม) -(คริสต์) -(ซิกข์) -(พราหมณ์-ฮินดู) 
3.    สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
4.    สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5.    สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.    สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.    สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา                      
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
9.    สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
10.    สมาคมภัตตาคารไทย

 

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  28 กรกฎาคม 2565  
***********************************
เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    ศาลยุติธรรม
2.    ศาลปกครอง
3.    วุฒิสภา
4.    กระทรวงพลังงาน 
5.    กระทรวงมหาดไทย 
6.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7.    กระทรวงคมนาคม 
8.    กระทรวงยุติธรรม 
9.    กระทรวงแรงงาน 
10.    กระทรวงอุตสาหกรรม 
11.    กรมทางหลวง
12.    กรมทางหลวงชนบท 
13.    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
14.    กรมส่งเสริมสหกรณ์
15.    กรมส่งเสริมการเกษตร
16.    กรมการขนส่งทางราง
17.    กรมการขนส่งทางบก
18.    กรมเจ้าท่า
19.    กรมประมง
20.    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 
***********************************
 เวลา 11.15 – 11.45 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2.    กรมการปกครอง
3.    กรมโยธาธิการและผังเมือง
4.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.    กรมการพัฒนาชุมชน
6.    กรมที่ดิน
7.    กรมป่าไม้
8.    กรมการข้าว
9.    กรมปศุสัตว์
10.    กรมควบคุมมลพิษ
11.    กรมท่าอากาศยาน
12.    กรมวิชาการเกษตร
13.    กรมทรัพยากรธรณี
14.    กรมหม่อนไหม
15.    กรมทรัพยากรน้ำ
16.    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17.    การประปาส่วนภูมิภาค
18.    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
19.    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
20.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
21.    ตำรวจภูธรภาค ๑
22.    ตำรวจภูธรภาค ๒
 
***********************************
เวลา 11.45 – 12.00 น.  (15 นาที)
***********************************

1.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3.    สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.    สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย
5.    สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
6.    คณะอนุกรรมการการพัฒนาสื่อดิจิทัล ในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
7.    สโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๘
8.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐
9.    สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี

***********************************
เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2.    คณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.    คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
4.    การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5.    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6.    สถาบันพระปกเกล้า
7.    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
8.    สถาบันการบินพลเรือน
9.    หอการค้าไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทย 
10.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
11.    สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.    เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.    สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.    สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15.    สมาคมแพทย์ทหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.    กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 ***********************************
 เวลา 16.05 – 16.35 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
3.    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4.    สำนักงานอัยการสูงสุด
5.    สำนักงานศาลยุติธรรม
6.    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8.    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
9.    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10.    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
11.    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
12.    สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
13.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
14.    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
15.    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
16.    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
17.    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
18.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม
19.    ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร

***********************************
 เวลา 16.35 – 17.05 น.  (30 นาที)
***********************************

1.    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3.    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
4.    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5.    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7.    จังหวัดนนทบุรี
8.    จังหวัดปทุมธานี
9.    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.    จังหวัดสมุทรปราการ
11.    จังหวัดฉะเชิงเทรา
12.    จังหวัดนครนายก
13.    จังหวัดสระบุรี
14.    จังหวัดสมุทรสาคร
15.    จังหวัดสมุทรสงคราม
16.    จังหวัดปราจีนบุรี
17.    จังหวัดลพบุรี
18.    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
19.    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
20.    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด
21.    บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
***********************************
เวลา 20.20 – 20.25 น.  (7 นาที) 
***********************************

1.    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
2.    กรมประชาสัมพันธ์ 


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar