ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566

วันเวลาออกอากาศ
รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
12 สิงหาคม 2566
**************************************************************************
ออกอากาศ วันจันทร์ที่  7  สิงหาคม 2566     เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1.    บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
2.    บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.    หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน   สถาบันพระปกเกล้า
4.    ชมรมนักธุรกิจสายสัมพันธ์ ไทย-จีน BLCA กรุงเทพ
5.    สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร ห้วยขวาง ปทุมวัน 
6.    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
7.    สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ประเทศไทย
8.    สโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ 
9.    สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๗
10.    เครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพ
11.    สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
12.    สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
13.    สมาคมสตรีไทยสากล
14.    สมาคมการค้าบิสคลับไทย

 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  8  สิงหาคม 2566     เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1.    สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย
2.    สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
3.    สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
4.    สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี
5.    สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
6.    กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
7.    คณะกรรรมจัดงาน เดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.    หอการค้าอินเดีย-ไทย
9.    คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ศรีราชา
10.    คณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๕
11.    สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ เอ ๑ ประเทศไทย
12.    ชมรม ปศส. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
13.    สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์


**************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  9  สิงหาคม 2566     เวลา 09.05 – 10.00 น.  (55 นาที)

**************************************************************************


1.    5 ศาสนา  ผู้แทนศาสนา –(ผู้นำกล่าว) (พุทธ) (อิสลาม) (คริสต์) (พราหมณ์-ฮินดู) (ซิกข์) 
2.    สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
3.    สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
4.    พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.    สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7.    สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย
8.    โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9.    สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
10.    สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.    สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
12.    สมาคมภริยาอัยการ
13.    สมาคมภัตตาคารไทย
14.    สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
15.    สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.    สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
17.    สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18.    สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
19.    สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20.    สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูถัมภ์
21.    สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
22.    ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม 2566     เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1.    มูลนิธิร่วมน้ำใจต้ายภัยเอดส์
2.    มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
3.    มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.    มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา     กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5.    มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
6.    มูลนิธิลุประสงค์ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.    ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
8.    ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
9.    ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
10.    สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม
11.    สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ เอ ๒ ประเทศไทย
12.    ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี
13.    ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม


**************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม 2566     เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1.    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2.    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  
3.    บริษัท ขนส่ง จำกัด
4.    เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.    สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.    หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
7.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8.    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9.    สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
10.    สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
11.    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.    สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
13.    สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.    สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
15.    มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม 2566     เวลา 16.05 – 17.05 น.  (60 นาที)

**************************************************************************


1.    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2.    กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3.    ตำรวจภูธรภาค ๑
4.    ตำรวจภูธรภาค ๒
5.    ศาลอาญาคดีทุจริตภาค๑
6.    ศาลแรงงานภาค ๑
7.    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
8.    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
9.    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10.    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
11.    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
12.    สถาบันการบินพลเรือน
13.    สถาบันพระปกเกล้า
14.    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
15.    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16.    มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
17.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19.    โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
20.    โรงเรียนเทพศิรินทร์
21.    โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
22.    โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน
23.    คณะกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
24.    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25.    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26.    สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
27.    โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
28.    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
29.    โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
30.    นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
31.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
32.    มหาวิทยาลัยสยาม


**************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2566     เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที)

**************************************************************************


1.    การเคหะแห่งชาติ
2.    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.    การประปาส่วนภูมิภาค
4.    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
5.    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
6.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
8.    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
9.    จังหวัดชัยนาท
10.    จังหวัดฉะเชิงเทรา
11.    จังหวัดสมุทรสาคร
12.    จังหวัดปทุมธานี
13.    จังหวัดสระบุรี
14.    จังหวัดสมุทรสงคราม
15.    จังหวัดลพบุรี
16.    จังหวัดนครนายก
17.    จังหวัดปราจีนบุรี
18.    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19.    จังหวัดนนทบุรี
20.    จังหวัดสมุทรปราการ
 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2566     เวลา 09.05 – 10.00 น.  (55 นาที)

**************************************************************************


1.    สำนักงานอัยการสูงสุด
2.    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
3.    สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
4.    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5.    สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
6.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
7.    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
8.    กรมทางหลวง
9.    กรมหม่อนไหม
10.    กรมชลประทาน
11.    กรมศุลกากร
12.    กรมธนารักษ์
13.    กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
14.    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
15.    กรมประมง
16.    กรมส่งเสริมสหกรณ์
17.    กรมการขนส่งทางบก
18.    กรมทางหลวงชนบท
19.    กรมท่าอากาศยาน
20.    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21.    กรมส่งเสริมการเกษตร
22.    กรมเจ้าท่า
23.    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
24.    กรมการพัฒนาชุมชน
25.    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
26.    กรมพัฒนาที่ดิน
27.    กรมควบคุมมลพิษ
28.    กรมขนส่งทางราง
29.    กรมโยธาธิการและผังเมือง
30.    กรมทรัพยากรน้ำ
31.    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
32.    กรมการข้าว
33.    กรมปศุสัตว์
34.    กรมทรัพยากรธรณี
35.    กรมป่าไม้
36.    กรมวิชาการเกษตร


**************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2566     เวลา 13.00 – 13.30 น.  (30 นาที)

**************************************************************************


1.    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2.    สำนักงานศาลยุติธรรม
3.    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
5.    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
6.    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
7.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8.    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
9.    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
10.    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
11.    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
12.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13.    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
15.    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
16.    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2566     เวลา 15.05 – 15.30 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1.    สภาผู้แทนราษฎร
2.    ศาลยุติธรรม
3.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.    กระทรวงพลังงาน  
6.    กระทรวงพาณิชย์ 
7.    กระทรวงแรงงาน 
8.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.    กระทรวงอุตสาหกรรม 
10.    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
11.    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
12.    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.    กระทรวงคมนาคม  
14.    กระทรวงมหาดไทย 


 
**************************************************************************
ออกอากาศ วันเสาร์ที่  12  สิงหาคม 2566  เวลา 10.05 – 10.15 น.  (10 นาที)

**************************************************************************


1.    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
2.    กรมประชาสัมพันธ์
3.    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4.    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5.    สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar