ถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2566

วันเวลาออกอากาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพร  28 กรกฎาคม 2566


************************************************************************
ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24  กรกฎาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

************************************************************************


1. ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา
2. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
3. ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี
4. สโมสรลูกเสือวัฒนธรรม
5. สโมสรไลออนส์ พระนั่งเกล้า กรุงเทพ
6. สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์
7. สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๗
8. สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๘
9. สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑๐
10. สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ เอ ๒
11. สโมสรไลออนส์ภาค ๓๑๐ ดี
12. กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
13. คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๕
14. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๔
15. หลักสูตรผู้นำภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๒๐ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16. เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร กอ.รมน. รุ่นที่ ๑๐

**************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  25  กรกฎาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

**************************************************************************


1. สมาคมภัตตาคารไทย
2. สมาคมกวีร่วมสมัย
3. สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
4. สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
5. สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
6. สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี
7. สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
12. สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา
13. สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
15. เครือข่ายคนพิการ

************************************************************************
ออกอากาศ วันอังคารที่  25  กรกฎาคม 2566  เวลา 16.05 – 17.05 น.  (60 นาที)

************************************************************************


1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
7. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
8. โรงเรียนเทพศิรินทร์
9. โรงเรียนวิชากร
10. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
11. โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน
12. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
13. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
14. โรงเรียนวัดมหรรณหพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
15. คณะกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
16. สภามหาวิทยาลัยพะเยา
17. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19. นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
20. สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
21. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
22. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
23. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
24. มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
25. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
26. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
27. มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
28. มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
29. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
30. มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
31. มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
32. คณะจัดงาน เดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์


************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2566  เวลา 09.05 – 09.35 น.  (30 นาที)

************************************************************************

1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
3. สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
4. 5 ศาสนา  ผู้แทนศาสนา –(ผู้นำกล่าว) –(พุทธ) -(อิสลาม) -(คริสต์) -(พราหมณ์-ฮินดู) -(ซิกข์) 
5. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี


************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

************************************************************************


1. สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2. สมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
6. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
12. สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
13. สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
14. ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย

 

************************************************************************
ออกอากาศ วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2566  เวลา 16.05 – 17.05 น.  (60 นาที)

************************************************************************


1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
4. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
9. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
12. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
14. สภาวัฒนธรรมเขตฯ กรุงเทพมหานคร
15. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
16. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
17. สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
18. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
19. สมาคมภริยาอัยการ
20. สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
21. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22. สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
23. ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
24. ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์
25. ชมรมรักษ์สยาม
26. ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
27. ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย
28. ชมรมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
29. ชมรมนักธุรกิจสายสัมพันธ์ ไทย-จีน BLCU กรุงเทพ
30. ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม 

************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2566  เวลา 09.35 – 10.00 น.  (25 นาที)

************************************************************************


1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. สถาบันการบินพลเรือน
3. สถาบันพระปกเกล้า
4. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
5. สถาบันพระบรมราชชนก
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
7. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
9. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
11. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
12. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
13. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
14. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
15. บริษัท ขนส่ง จำกัด
16. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด


************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2566  เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)

************************************************************************


1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดสมุทรปราการ
4. จังหวัดสระบุรี
5. จังหวัดนนทบุรี
6. จังหวัดนครนายก
7. จังหวัดปราจีนบุรี
8. จังหวัดปทุมธานี
9. จังหวัดลพบุรี
10. จังหวัดสมุทรสงคราม
11. จังหวัดสมุทรสาคร
12. จังหวัดฉะเชิงเทรา
13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18. บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2566  เวลา 15.05 – 16.00 น.  (55 นาที)

************************************************************************


1. ศาลยุติธรรม
2. ศาลปกครอง
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
4. ศาลแรงงานภาค ๑
5. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
6. ตำรวจภูธรภาค ๑
7. ตำรวจภูธรภาค ๒
8. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
9. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10. กรมวิชาการเกษตร
11. กรมการขนส่งทางราง
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13. กรมทางหลวง
14. กรมพัฒนาที่ดิน
15. กรมทรัพยากรน้ำ
16. กรมควบคุมมลพิษ
17. กรมประมง
18. กรมปศุสัตว์
19. กรมศุลกากร
20. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
21. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22. กรมการข้าว
23. กรมทรัพยากรธรณี
24. กรมชลประทาน
25. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26. กรมหม่อนไหม
27. กรมโยธาธิการและผังเมือง
28. กรมการพัฒนาชุมชน
29. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
30. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31. กรมทางหลวงชนบท
32. กรมท่าอากาศยาน
33. กรมการขนส่งทางบก
34. กรมเจ้าท่า

************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2566  เวลา 16.05 – 17.05 น.  (60 นาที)

************************************************************************


1. กระทรวงพลังงาน 
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. กระทรวงคมนาคม
8. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9. กระทรวงอุตสาหกรรม 
10. กระทรวงมหาดไทย
11. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยี
12. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
13. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
15. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
18. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
19. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
20. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
21. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
22. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
23. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
24. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
25. สำนักงานศาลยุติธรรม
26. สำนักงานอัยการสูงสุด
27. สำนักงานข้าราชการพลเรือน
28. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
29. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
30. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
31. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
32. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
33. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
34. การเคหะแห่งชาติ
35. การประปาส่วนภูมิภาค
36. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
37. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

************************************************************************
ออกอากาศ วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม 2566  เวลา 20.20 – 20.30 น.  (10 นาที) 

************************************************************************


1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
2. กรมประชาสัมพันธ์ 
3. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
5. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar